בגנב הנושארה םלועה תמחלמ :רגאמה םש
1998 יאמ
:המקה ךיראת
לטנמיפ ארזע
:תיעוצקמ הכירע
לטנמיפ ארזע
הדירטג ןנח
:םימוליצ
ודוסב וטב
תנווקמ הכירעו בוציע
הביבסו בגנ ידומילל זכרמה