- םילרטסואהו הילרטסוא
לארשי-ץרא לע הכרעמב תינחה דוח
Australia Expedition Force) ירצמה חולשמה ליח
םעטמ לעפש בלושמה חוכה היה (Egypt
,חוכה .לארשי-ץראבו יניסב תירבה תונב
תותד ,םינוש םימואל ינבמ בכרומ היהש
םינשה ךלהמב ןגרוא ,תונוש תונושלו
םיכרותה תא קיחרהל הרטמב 1916-1915
יככות לא ץאוס תלעתמ רשפאש המכ דע
לארשי-ץרא לא ךשמהב הבחרוה הרטמה) יניס
.(הירוסו
,םידוה ,םידנליז-וינ ,םילרטסוא ,םיטירב ללכ חוכה לש ישונאה בכרהה
תונידמה .יטירב יללכ דוקיפ תחת ,תוימואל תורגסמב ןגרואו ,דועו םירצמ
קלח וחקלו יטירבה םימעה רבחב תורבח ויה ,תורחאו (םירצמ טעמל) וללה
.תירבה תונב דצל המחלמב ליעפ
ונייטצהש ,םילרטסואה םימחולה תא רקיעב ןייצל יואר ירצמה חולשמה ליחב
תוברקב םג .עבש-ראבב רקיעבו ,ןושארה הזע ברקב ,חיפרב :תוברק רפסמב
:תויזיביד יתשב וצבוש םילרטסואה .תינחה דוח םה ויה ,ופתתשה םהבש םירחא
דנליז-וינ - הילרטסוא) ק"זנאה תייזיבדו הבוכרה תילרטסואה היזיבדה
ירבדמה סופרוקה הז חוכ היה ,תויטירב תודיחי דוע םע דחי .(סופרוק
.(Desert Mounted Corpus) בוכרה
Australian Soldiers םילרטסואה לש תיתוכיאה םתמורת תנבהל
םתדלומל הרצקב סחייתהל שי ,וז המחלמב
תוקחתהל ךכ ידי-לעו ,היתודלותלו הקוחרה
םהמו ,םימחולה ואב ונממ עקרה רחא
תוברקב ןייטצהל םהלש היצביטומה תורוקמ
.םהייח תא בירקהל ףאו
ולגוה הילא ןישנוע תבשומכ ,1778 תנשב םיטירבה ידי-לע הדסונ הילרטסוא
תיטירבה הרבחהמ וקחרוה םיסנאו םיבנג ,םיחצור קר אל .םיעשופו םיניירבע
ןוגכ ,ידמל תולק תוריבעב ועשרוהש םיניירבע םג םא יכ ,וז הרזג ץראל
הכפהמה תפוקתב העישפה תייעבל ןורתפ הז היה .תוסייכ וא קושב הבינג
םירעב ופפוטצה ,םירפכב םהיתולחנ תא ובזע םיפלא רשאכ ,תיתיישעתה
יאנתב םילודג תשורח-יתבב וקסעוהו ,הילגנא לש תוחייופמהו תולודגה
תא רוקעל ידכ ,תונוטלשהו ,העישפה תא וריבגה הקוצמהו ינועה .תודבע
תואל אלל ולעפ טפשמה יתב .תופיקתבו תוצרחנב וביגה ,שרושהמ העפותה
.םיחרזאה לע ןגהלו העישפה ילג תא םולבל ידכ רתויב םירומח םישנוע וליטהו
היילתב גרוהל תואצוה ולחה ,ואלמתה הלאשכ .אלכה יתבל וכלשוה םיפלא
םיקהש ,טנמלרפה ברעתה הז בלשב .ךכב המ לש תוריבע לע ריעה רכיכב
םיניירבעו םיעשופ שוריג התיה היתוצלמהמ תחאש ,ןיינעב לופיטל הדעו
.קוק ןטפק ידי-לע רבכמ אל התלגתהש תחדינ תשבי ,הילרטסואל
תא .םהיאצאצו ,הילגנאמ ולגוהש הילרטסוא יבשות ולבס הנש האמכ ךשמב
רשאכ םג ,לודג דחא רהוס-תיבכ הספתנ תימורדה תשביה .'םתכ'ה תפרח
.םינודנה רפסמ לע הברהב הלע התוא ופיצהש םיישפוחה םירגהמה לש םרפסמ
היבאשמ תא תולגל וליחתה ,תיקנעה תשביה יבחרב ובשייתהש ,םירגהמה
,ףסונב .הבחורלו הכרואל םירוזפ ויהש ,םייעבטה היתורצוא תא חתפלו
תרצות יפדועל הרהמב העיגהש ,הערמו לעב-תואלקח תשביה יבחרב החתפתה
.םלועה יבחרל האצויש
,ףוחה ירעמ בר קחרמ םיאווחה וקחרתה ,ודביעש םייקנעה םיבחרמהמ האצותכ
.םדאמ םיקיר םימוצע םיחטש לע םישלוחו םידדובמ ורתונו ,ינשהמ דחאו
תוחוכב דדומתהל ותולכיו ילרטסואה יאווחה לש ותיישות תא חתיפ הז דודיב
תורמל .וצרא תלכלכל םורתלו ותחפשמ תא סנרפל ,רתויב םישק םיאנתב ומצע
חולשמ לוטיבו תורודה קחרמ תורמלו ,תשביה תמדאב ןומטה ברה רשועה
םודס' תשביו 'םתכ'ה יומידמ והשמ םהיאצאצב ראשנ ,1858-ב םינודינה
.'הרומעו
ואצייו תראפתל הנידמ ומיקה ,יטירבה רתכהמ תואמצעל וכזש ,םילרטסואה
תחדינו תקחורמ הניפב וראשנ ךא - םלועה לכל םיבצחמו תיאלקח תרצות
ןוצרה .חתופמה יברעמה םלועה תייווהמ והשמ םיקתונמ ,ץראה רודכ ינפ-לע
םהיתומצעב רעב ,’םתכ'ה תפרח תא קוחמלו תימואלניבה הליהקב בלתשהל
םיאשנתמה םיטירבל חיכוהלו ,רתכה תא תרשל תונוכנה ביבס םתוא דחיאו
.םיטירבה לש וז לע התלע םיבר םינבומבש ,םתלוכי תאו םהלש תויטוירטפה תא
םיאדש ,היישות יבר םיאווח ינבכ םייעבטה םהינותנל ףסונב ,הלא םיעינמ
ילרטסואה לייחה לש פיטואירטסה תא ודילוה - ינפוג רשוכ ילעבו םילועמ
ותניפמ תאצל ףאושהו ,תח אלל יושעה ,ןייטצמה בכורה ,ףוזשה ,הובגה
.לודגה םלועה תא תולגלו תחדינה
הקירפא-םורדב םירובה תמחלמל תשביל ץוחמ לא םילייח הילרטסוא החלש הנושארל
,הפוריא תותיזחל םינש 14 רובעכו ,בר יברק ןויסנ ושכר הב - (1899-1902)
.ןוכיתה חרזמהו ילופילג
,האירוקב ,היינשה םלועה תמחלמב תירבה תונב דצל םילרטסואה ומחל ךשמהב םג
.ץרפמה תמחלמבו םאנטייוב
תוריסמב ,המיחלב םילרטסואה ונייטצה ,ופתתשהש תותיזחה לכבו תומחלמה לכב
תורשעב ורבקנ הלא םיללח .םיללח יפלא ברקה תודשב וריתוהו ,הברקהבו שפנ
לש הישותהו בלה ץמוא ,הברקהה חורל תודע םהו ,לבת יבחרב ןימלע יתב
.ילרטסואה םחולה