החצנהה ןוגרא לש םיחנמה תונורקעה
,הגרד ילדבה אלל :דדובה לייחה תחצנהב תוינויוושה ןורקע עבקנ תישאר
.'וכו תד ,םואל
ךיראת ,הדיחיה גת תא לולכתש ,ההז ןבא ידי-לע וחצנוי םיללחה לכ"
."ותד למסו ותליפנ
התרוצו ןבאה תודימ .םולשתב ,רצק טפשמ ףיסוהל החפשמל רשפאתה ןכ ומכ
.תיעמשמ-דח ורדגוה
אלו - םתליפנ םוקמל ךומס ורבקיי םילייחהש ,עבק 'תוכימס'ה ןורקע
םירדענה תחצנהל תונורקע ועבקנ .(Repartriation) תדלומב הרובקל ורבעוי
תונורקע ועבקנ ןכ ומכ .םילודג ןבא תוחול לע םהיתומש תקיקח ידי-לע
.םיבר םיילהונו םייביצקת ,םיינכט
ןונכתה תונורקע םה ,ילכירדאה םמושיר תניחבמ רתויב םיניינעמה תונורקעה
ןיוודא רס ,לכירדאה לש המרגורפב ידוסיה ןויערה .ןימלעה יתב לש יסיפה
ןגה' תינכת היה ,יהלד-וינ לש הננכתמ םג היהש ,(Luytens) סנטיול
םידפורמ אשד ירככ וננכות ,בציעש םייאבצה םימלעה יתב 126 יחטש .'ילגנאה
חיטבהל" התיה ותנווכ .םיכומנ םיחישו םייתנש-בר םיחרפ תוגורע םהילעו
תויהל םיכירצ ןימלעה יתב ןיא ,ותעדל ."דובכו חצנ תחונמ לש םיכרעה תא
.הארמל םיבוצעו םירדוק
תורוש :ויניע הארמל לעפתהל אלש לוכי אל ,ןנכתש תורבקה יתבב רקבמה
הלודג האשדמ לע ,תוחפוטמ םיחרפ תוגורע ךותב ןבא תובצמ לש תורוש
םידירפמ םהיניבש ,תוקלחבו םישוגב תורודס תובצמה .המוחב תפקומ ,הקירומו
הסינכה רעשמ ללכ ךרדב איה תורבקה תיב לש תיזכרמה הרדשה .םיליבש
תורבקה יתב תיברמב ךא ,םוקמל םוקממ הנוש איהש - תיזכרמה הטרדנאה לא
ןורכז בלצו ,('הלודגה המחלמה ןבא') תינבלמ ןורכז ןבא הב םילולכ
.ברח הקוצי וכותבש ,לודג
,םיננגה ידי-לע םירתאה לש הרוסמה הקזחאהו האנה ינוטקטיכראה בוציעה
.רבדמה בלב תויאפוריא דמח תוניפל םתוא םיכפוה