הילרטסואב החצנהה ירתא
חרזמבו הפוריאב לטקה תודשל ךומס ,רכינב ורבקנ םילרטסואה םיללחה
.אל ותו םריקי תליפנ לע העדוה םתיבל ולביק םיללחה תוחפשמ .ןוכיתה
התנבנ ,הז רסח לע המ-יוציפכ .וילע חטתשהל רבק תוחפשמל היה אל ךכ
תואטרדנא ונבנ הילרטסואב תובושחה םירעה שולשב .ןורכז תטרדנא ריע לכב
.דחוימב תוראופמ
הובג יטורח גג םע ראופמ הנבמ ,ריעה זכרמב העבג לע ,הנבנ ןרובלמב
.יסאלק ןונגסב רטועמ ןולמג ןהילעמו ,הסינכ תוגרדמ םע םידומע תיזחו
.ללח םיאשונה םימחול לש לספ בצוה ןיינבל דומצ
,הלרדתק יומד ןיינב םקוה ,םיהובג םיניינב ףקומ קראפ בלב ,ינדיסב
,הנבמה ךותב תהבגומ הירלגל תוליבומה תוגרדמ םרגו תיזחב םימ תכירב םע
ללח לש הזנורב לספ והז .ןותחת סלפמ זכרמב בצינש לספ הלעמלמ הפיקמה
ובג לע בכוש ללחה .םישנ שולש ישאר לע םיאשינה ,ברחו ןגמ לע בכוש
.הטמל םיננובתמה םיימש יכאלמב תרטועמ תבהזומ הפיכ וילעמו
לע םקוממה ,הנבמה .הרבנקב אצמנ רתויב םישרמהו לודגה ןורכזה רתא
ותיזחשכ ,ריעה לש דחוימה ינוריעה ןונכתב בלתשמ ,ריעה לש דחא הצקב העבג
הידיצבש ,(ק"זנא תרדש) הבחר הרדש םהיניבו ,טנמלרפה ןיינב לא הפוצ
תטרדנא וז ןיא .הנושארה םלועה תמחלמב ק"זנאה תוברק תא םיראתמה םילספ
ןואיזומ ,םילפונל ןורכז די לש בוליש םא יכ ,לבוקמה ןבומב החצנה
,םילפונה תומש םיקוקח םילודג ןורכז תוחול לע .רקחמ דסומו המחלמ
.םריקי םש דיל םודא חרפ ץוענל םילוכי םרכז יריקומו
םיסוטמל דעו ישיא קשנמ לחה :םיגוסה לכמ קשנ ילכ ןווגמ םיגצומ ןואיזומב
תוניצס תוראתמה (תומראיד) רוא תונולח םנשי ןכ ומכ .תוברקב ופתתשהש
הגוצתו השחמה יעצמא ןכו ,(עבש-ראב לע ברקה םהיניב) םיבושח תוברקמ
.דועו תונומת ,ואדיו יטרס ןוגכ ,םיפסונ
יבורק תא תרשמה םידבוע תווצו ,ןויכראו הלודג הירפס הנשי רקחמה ףגאב
.םלועה לכמ םירקוחו םידימלת ,םילפונה לש םתחפשמ