Negev Cementeries בגנב ןימלעה יתב
חלב-לא רידב תורבקה תיב
ריד הרייעל הסינכה שיבכ לע םקוממ
שיבכמ קחרה אל ,חותפה הדשב ,חלב-לא
.הזעל תימורד מ"ק 20-כ ,ישארה העוצרה
םשל ועיגה יטירבה חולשמה ליח תוחוכ
התוא לירפאב 1917. ראורבפב 28-ב
,הרטנקמ לזרבה תליסמ םשל העיגה הנש
.הפועת הדשו אבצ תונחמ ונבנ הדילו
םימחול ללוכו ,הזע לע ןושארה ברקה ירחא ,ץרמ ףוסב םקוה תורבקה תיב
הרזע תונחתמ ןכו ,1917 ינויו ץרמ ןיב הדש יסנלובמאב ורטפנש םיעוצפ
.1918 רבמבונ דע 1917 לירפאמ ,69-ה םילוחה תיבמו הנושאר
יצהמ םיחלמ ינש לש םירבק ללוכו םנוד 15-כ לע ערתשמ תורבקה תיב חטש
6,םינקירפא-םורד 8,םידנליז-וינ 13,םילרטסוא 37,םיטירב םילייח 585,יתוכלמה
3 ןכ ומכ .םירצממ דחאו הדנקמ דחא ,ודוהמ 2,תיברעמה ודוה ייאמ
Dir El-Balah Cementery אל םילייח 2-ו םיטירב םיחלמ
םיתפרצ 7,םיינמרג םייובש 2,םיהוזמ
.םידוה רפסמ ןכו
,םיצעו ןבא רדג ףקומ תורבקה תיב
הסינכה רעש לומ .םישוג העבראל קלוחמו
.המחלמה ןבאו ןברוקה בלצ םיבצינ
הבו הנטק תעלבומ שי ןופצ ןוויכב
.םידוההו םימלסומה םילייחל תורבק תיב
עבש-ראבב תורבקה תיב
הדש ותעשב היהש םוקימ - םירצח תמוצ דיל ,תמייק-ןרק בוחרב םקוממ
הבוגב ןבא תמוחב ףקומו םנוד 12-כ לש חטש לע ערתשמ תורבקה תיב .חותפ
.(תימוקמ ןבאל ףלחוה ןקלח) יקלטיא שישמ תוירוקמה תובצמה .'מ 1-כ
2,םידנליז-וינ 31,םילרטסוא 174,(ידוהי םהמ דחא) םיטירב 1,032 םינומט םוקמב
יתבמ וזכורש ,םירבק 1,239 כ"הס - םיהוזמ אל 66,תיברעמה ודוה ייאמ
ובא ,(םירוא) הרמיא ,(הרירוה ובא) רורה לת :רוזיאב םיינמז תורבק
ידאו ,(ןחורש) הערפ לת ,(לרוג תעבג) לאוור'ג ,(אישנה לשא) קייקר
ןורכז חול עבטומ יברעמה ריקב .הנביו איחי רוזיא ,(םיקפוא לחנ) ןוגלה
.םיכרותה תטילשבש חטשב ולפנש ,יתוכלמה יטירבה ריוואה ליח יסייט לש

Gaza Cementery הזעב תורבקה תיב
:םישיבכה שלושמ עצמאב םקוממ
הצוח) ישארה העוצרה שיבכ
שיבכו הזע ףקוע שיבכ ,(הזע
מ"ק יצחכ ,הזע - זוע לחנ
זכרמ םויכ ,ריעה זכרממ
.ריעז היישעת רוזיא
לודגה בושייה איה הזע
םיה תניפ רוזיאב רתויב
.בגנהו יניס ןיב ,ןוכיתה
רבועה לכל יחרכה רבעמ והז
םירצמו לארשי-ץרא ןיב
התובישח ןאכמו ,םיה ךרדב
םירצמה ימימ .תיגטרטסאה
דעו םירושאהו םינומדקה
תריז הווהמ איה ,ונימי
םירבועה תואבצ ןיב תוששוגתה
.םוקמב
ץרמב 25-ב - הזע לע םידבכ תוברק ינש ולהנתה הנושארה םלועה תמחלמב
הלפנ הזע .םיטירבה וסבוה הלא תוברקב .הנש התוא לירפאב 19-בו 1917
.עבש-ראבב םיכרותה תסובת רחאל ,ברק אלל טעמכ רמבובנב 7-ב ףוסבל םהידיב
יאבצה תורבקה תיב והזו ,בר םיללחה רפסמ היה םידבכה תוברקהמ האצותכ
.םנוד 34 וחטשו ,םימושר םירבק 5,608 כ"הס :ץראב רתויב לודגה
םינולפלפו םישורב תרדש ןבאה תמוח ךרואל :דחוימב םישרמ ולש בוציעה םג
םינומושרל דחוימ םוקמ הכותבו הלפק היונב יברעמ-םורדה ריקב .םיכובס
דיל ,תינופצה הניפל בורק .ותיזחב תחנומ המחלמה ןבא .ןברוקה בלצלו
רבעמ .54-ה היזיבידה ילחחל תדחוימ ןורכז ןבא תמקוממ ,הסינכה רעש
םירבק רפסמ ,ןימלעה תיב חטשב ןיידע ךא ,תיחרזמ-ןופצה ןבאה תמוחל
Rafiah ריקב .ןורכז תבצמו םיכרות
ןורכז תבצמ יחרזמ-םורדה
םע הלוגרפ ךותב תפסונ
הבו תעלבומ ןכו ,לסלס
:תונטק הרובק תוקלח 3
,םימלסומלו םידניהל ,םידוהל
ילייחלו םיידוה ם"וא ילייחל
חוכל רכז - םיידנק ם"וא
הזע תעוצרב הנחש ם"ואה
1956-ב יניס תמחלמ ןיב
.1967-ב םימיה תשש תמחלמו
תויחא :ןאכ םינומט ןכ ומכ
יללח ,הרדנסכלא רדסממ
,ירצמה הדובעה סופרוק
(!)894ו רחא יתפרצ ,םינמרג
.םינומלא
:היפרגוילביב
1. The Unending Vigil / Philip Longworth, Leo Cooper. Secker & Warding, 1967
2. Commonwealth War Graves Commission / Annual Report, 1988-1989
3. The War Dead of the British Commonwealth, Deir el-Balach, Beer-Sheva and Gaza War Cemetery Register.
43-34'מע 1990,,רתכ ,יתשינבנב ןורימ / םיתמה ריע - םילשורי .4
תשרדמ ,לטנמיפ ארזע / ימוחת-ןיב טביהב בגנב הנושארה םלועה תמחלמ .5
. 1990,רקוב-הדש