ירוטסיה עקר
תומצעמ ןיב ,הערכה אלל ,הפוריאב םימד תוששוגתה לש הנש התיה 1917 תנש
,(תפרצו יטירבה םימעה רבחמ התירב תונבו הלודגה הינטירב) המכסהה
.(היכרות,הירגנוה-ורטסוא ,הינמרג) ריצה תומצעמ ןיבל
בושחל וליחתה ,תיברעמה תיזחב תכשמתמה תוריפחה תמחלממ םישתומ ,םידדצה
חוכ זוכיר לש הסיפת ,וישכע דע הב ולעפש תיגטרטסאה הסיפתב יוניש לע
.תפרצב תירקיעה הריזב חוכ לומ
ןודנולב המחלמה טניבקב להנתה 1915, טסוגואב ילופילגב לפנה תפקתה זאמ
הגרדהב .הל םידגנתמה ןיבו ,תפסונ תיזח תחיתפב םיכמותה ןיב בקונ חוכיו
וחרזמב ינשמה ץמאמה תא חתפל שיש ,ונעט םה ."םייחרזמ"ה לש םחוכ ססבתה
תא קזחלו ךישמהל שיש ,"םייברעמ"ה ונעט םדגנכ .ןוכיתה םיה ןגא לש
תמקהבו "םייחרזמ"ב ךמת ,הינטירב תלשממ שאר ,'גרו'ג דיול .תפרצ תיזח
םדקתיו יניסמ םתוא שרגי ,ץאוס תלעתמ םיכרותה תא קיחריש חולשמ ליח
.לארשי-ץראל
םע הסובת ולחנ קאריעב :םיכרותל הבוט התיה אל 1917 תנש לש התליחת
ברע יאה-יצחב .םאלסיאל םישודקה תומוקמהו הלברכ ,דדגב לש םתליפנ
םידרומה ."יברעה דרמה" תא ,סנרול לש ותושארב ,םייטירב םינכוס ותיצה
ונמואש ,םינמרגה .םהלש הקפסאה יווק תא ושבישו םייכרות תורמשמ ופקת
תלבק לע עיפשהש רבד ,לוזלזב םיכרותה לא וסחייתה ,תויאמצע תומישמל
ףרגויבה ,ליוייוו בתכש יפכ) תוסייגה לש דוקפיתה תמר לעו תוטלחה
ורז ךכ ,תיכרותה המחלמה תנוכמב ןמש םינמרגה וכפשש םשכ" :יבנלא לש
וצרפש תוקולחמבו םיככתב ףירח יוטיב לביק רבדה .("הילגלג לע לוח םה
תויוכמסה תקולח לע ךוסכסב דחוימבו ,םינמרגה ןיבל םייכרותה םיניצקה ןיב
הינמרג לש החרזמ תוטשפתהה םולח םלוא .השאפ לאמ'גו ןייהנקלפ-ןופ ןיב
םעו דימאח לודבע ןטלוסה לש תימאלסיא-ןאפה הסיפתה םע דחא הנקב הלע
לעופב וספת 1908 תנשבש ,םיריעצה םיכרותה לש תיכרות-ןאפה הסיפתה
.היכרותב ןוטלשה תא
גזימ ,קאריעב םאלסיאל םישודקה תומוקמה לשו דדגב לש שדחמ שוביכה
ןטלוסה לש תויתדה תופיאשה תא ,םינמרגה לש תוילאירוטירטה םהיתופיאש תא
תרמצב םיכוכיחה ףא לע .םיריעצה םיכרותה לש תוימואלה תופיאשה תאו
לשרמה .רידאה אבצה תלעפה תא רשפיאש ,ףתושמ הלועפ רכ רצונ ,אבצה
חדוהש דע הפוריאב לודגה יללכה הטמה שאר היהש ,ןייהנקלפ-ןופ יסורפה
דוקיפה תא 1917 יאמב לביק ,ןדרו תכרעמ ןולשכ רחאל 1916, טסוגואב
םיבר םיבאשמו הקפסא ,תוחוכ םירזהל ליחתהו ,תינמרגה תיחרזמה תיזחב
"יתאיסאה ינמרגה סופרוקה" תרגסמב ןגרוא חוכה .הירוס ןופצבש בלאחל
"םירדליא" חוכה הנוכ תוידוס ימעטמ .תיעיבשה תיכרותה הימראהו ,( 2"השפ")
הלפנש ,דדגב תא שדחמ שובכל התיה תרהצומה ותרטמ .(תיכרותב קרב תכמ)
השימחו םישיש הנמ "םירדליא"ה הטמ .םיטירבה ידיב ןכל םדוק רצק ןמז
.םיכרות םיניצק העשתו םינמרג םיניצק
היתורזגב רייס ,תינוכית-חרזמה תיזחה ינותנ תא ןייהנקלפ-ןופ דמלש רחאל
,ןילרבל ח"וד ינויב רגיש אוה .םיסופרוקהו תוימראה ידקפמ םע שגפנו
קרו ךא רשפאתי שדחמ דדגב שוביכ לש תינכתה עוציב יכ הרתמ אוה ובו
,ויתופדעה תא הניש ךא ,חוכה תא זכרל ךישמה אוה .לארשי-ץרא תיזח בצוית םא
.לארשי-ץרא תיזחל תודיחי חולשל ליחתה ךשמהבו