המחלמה ברע בגנה
ירבדמ רוזא ,ינאמ'תועה "ןוילעה רעש"ה יבגל היה 19-ה האמב בגנה רוזא
םושב וריכה אלש םידוונ םיוודב אלא ,עבק יבשייתמ םניא ויבשותש ,חיחצ
.תורמ םושבו תוכמס
הזע זוחמל ךייש היה בגנה רוזא ,הירפמיאה חטש לש תילהנמה הקולחב
ןתמל םיצמאמ לכ וב ועקשוה אלש ,ךרע-תוחפו ילוש ,קחורמ רוזאל בשחנו
.ינאמ'תועה חוכה תטלשהלו םיתוריש
םהילע ליטהל ןויסנ לכל תוצרמנ ודגנתה ,םיוודבה ,רוזאה יבשות םג
םי'חיישה .םהל ומלישש בוצק סמב תונוטלשה םע רשקמ םמצע תא ורטפו ,תורמ
,רוזאה יבחרב םהיטבש םע ודדנ םה .רוזאה לש םייתימאה וילשומ ויהש םה
,הלא לע הלא (וזג) דוש תועסמב וטשפ תרוצב תונשבו ,םהירדעמ וסנרפתה
.םמוחתב ורבעש םירצונ לגר-ילועו חרוא-ירבוע ,םיריית ודדשו ופקת
,1897-ב ןאישל ועיגה בגנב ןיבארתהו המזאזעה הטממ םיוודבה יטבש תומחלמ
חלש אוה .השענב "ןוילעה רעש"ה לש ותוברעתהל איבה רבדהש ךכ ידכ דע
הללכנ המוחתבש ,(ףרצתומה) םילשורי זוחמ לשומ לש ודוקיפב יאבצ חוכ
.בגנה חטש בור םע הזע (המאקמיאק) תפנ
סרטניאה תא המאת ,זוחמה לש םיימינפה םיניינעב יזכרמה ןוטלשה תוברעתה
.1869-ב ץאוס תלעת תחיתפ זאמ קימעהו ךלהש סרטניא ,רוזאב ינאמ'תועה
טקשהו וקספ דושה יעסמו תומחלמה .רוזאה תא ינאמ'תועה אבצה בזע אל זאמ
.רוזאל רזח
הלשממהש ,(ז"צרת) "היטבשו עבש-ראב תודלות" ורפסב ןעוט ףראע-לא ףראע
תוחכונ תא קידצהל הלתמאכ המזאזעהו ןיבארתה תמחלמב השמתשה תינאמ'תועה
,םירצמ-יניס לובג תברקב שדח זוחמ םיקהלו התורמ תא טילשהל ידכו ,רוזאב האבצ
.רוזאב היכרות לש תילאינולוקה התבירי ,הינטירב תעפשה תחת היהש
שגד המש וזו ,השדח ץוח תוינידמ "ןוילעה רעש"ב השבגתה הפוקת התואב
,לארשי-ץרא תאו ןדריה-רבע תא הללכש ,הירפמיאה לש רפסה ירוזא חותיפ לע
ונוטלש תא שממל (1909-1878) II-ה דימאח ובא ןטלוסה ףאש התרגסמבו
הבחרוה ,שר'ג ריעה שדחמ התנבנ ראשה ןיב .הירוסו הימטופוסמ ,ןטסידרוכב
.תופסונ םירע וחתופו ןומע-תבר ריעה דואמ
Water Tower 1 :שדח ילהנמ זוחמ תמקהב לחוה 1900-ב
הזכרמבו ,(המיאקאמאק) "עבש-ראב תפנ"
ראתימ תינכת הדבוע .תינרדומ ריע
.ילהנימ זכרמ היהתש ,השדחה ריעל
תועקרקמ םנוד םייפלא התנק הלשממה
לכל המדא חטש רוכמל ידכ המזאזעה
.וב תבשל תיב ול תונבל הצריש יוודב
היארסה ןיינב תמקהב לחוה ןמז ותואב
םויכ .םימרדנ'זה ןכשמו ןטלוסה תיב)
.(םורד דוקיפ יניינבב ימורדה ףגאה
םוקמש ,הדילמ יכרות ,קב לאמכ ליעמסיא היה עבש-ראבב ןושארה לשומה
םימרדנ'ז תגולפ :ויה ודוקיפ תחת .םילהואב זא דע ויה וידרשמו ונכשמ
(למס) "שיואש"ו ,יכרות (ימלסומ טפוש) ידאק ,ירוביצה ןוחטבה תרימשל
.המר דיב םיוודבב טלש רשא ,טואנראלא ידנפא אפטסומ
תוינידמ םוחתב תחא הרטמ :תורטמ יתש גישהל םינאמ'תועה וויק וז ךרדב
תעיבק לע םיטירבה םע ןתמו אשמהש ,יניס ךותב הזיחאה תקמעה - ץוחה
םכסהה) לארשי-ץרא לש ימורדה הלובג תחטבהו ,ומוציעב זא היה ולובג
.(1906-ב םתחנ
,םיוודבה ברקב הטילשה תרבגה התיה םינפה תוינידמ םוחתב תרחאה הרטמה
.םיסימ רתוי תובגל וז ךרדבו ,עבק תובשייתהל רובעל םעונכש
Water Tower 1 תפסונ ריע תמקה לע ,אופיא ,טלחוה
עבש-ראב .(הנצינ) ריפח-לא ה'גועב
קפסיש ,שדחה זוחמה זכרמ תויהל הדעונ
תודיחילו םיוודבה תייסולכואל םיתוריש
המוקמ .רוזאב ולעפש יכרותה אבצה
ךמס-לע עבקנ השדחה ריעה לש קיודמה
:םה ולאו ,םייפרגואיג םילוקיש
.םוקמה לע הנגה תורשפאמה ,תועבג תפקומ תירושימ העקב .א
תודג ךרואל תורופח תובר תוראב .הז רוזאל תיסחי רישע םימ רוקמ .ב
בושייל הרידס םימ תקפסה הנרשפאת ןהו ,הירוטסיהה רחשמ עבש-ראב לחנ
.לודג
לש שגפמ תדוקנו ,המימי םימימ םיוודבה לש יתרוסמ זוכיר םוקמ .ג
.המזאזעו אהית ,ןיבארת תוטמה תולובג
.יזכרמ םיכרד תמוצ .ד

וציאה ,המחלמה תליחתב הפנעה תיאבצה תוליעפהו דויצהו תוחוכה יזוכיר
,םירוציבהו היינבה תודובעו לזרבה תליסמ תחנה .הריעצה ריעה לש התוחתפתה תא
םע .אבצה ישנאל ףסונב ,םייחרזא םיתוריש יקפסו םילעופ ריעל ואיבה
תבכר תנחת הב ויה ,םיבשות 5,000 תב ריע עבש-ראב התיה המחלמה ץורפ
.3-ה יכרותה סופרוקה תדקפמ הב הנכשו ,םיוודבל ילהנימ זכרמו