תיחרזמה תיזחב תוברקה ץורפ
תמחלמ הצרפ ,היגלב ימוחתל הינמרג תואבצ תשילפ םע ,1914 טסוגואב 4-ב
רבמבונב 5-ב ,תוילרטיינ לש םישדוח רפסמ רחאל .הפוריאב הנושארה םלועה
הזירכהו הירטסואו ,הינמרג לש ןדיצל המחלמל היכרות הפרטצה ,1914
"דאהי'ג"כ וז המחלמ לע הזירכה היכרות .תפרצ לעו הילגנא לע המחלמ
םתוא ךושמלו רוזאב םימלסומה תא בהלשל התוויק ךכו ,(שדוק תמחלמ)
היכרות הליחתה ,ידוקיפו יטסיגול עויסבו ,התירב תונב ץחלב .הדיצל
הרטמב יניס תא תוצחל ידכ ,לארשי-ץרא םורדב תוחוכ הזכיר איה .תונכהב
קתרל הינמרג תנווכ התיה ךכל ףסונב .התוא םוסחלו ץאוס תלעת לע םייאל
לש הדימעה חוכ תא שילחהל ךכו תיחרזמה תיזחב םילודג םייטירב תוחוכ
.(תפרצו היגלב) תיברעמה תיזחב תירבה-תונב
לאמ'ג יכרותה דקפמה לש ודיצלשכ ,הצואת הגרדהב ורבצ תויכרותה תונכהה
Kressentein) ןייטשנסרק-ןופ סרק ינמרגה הטמה שאר ,ןורשכבו בר ץרמב לעופ החפ
חוכה .אובל תודיתעה תויושחרתהב דבכנ דיקפת אלימ רשא ,(Kress von
,25-ה תויזיווידהמ םישנא ףלא 20 ללכ ,עבש-ראב רוזאב סנכתהש ,יכרותה
,הקפסא יאשונ םילמג םיפלא 10,תררגנ הירליטרא תודיחי ,10-הו 8-ה
ילושכמ תייצחל תורבודו םיקרופמ םינוטנופ ירשג םע הסדנה תודיחי
הלאו ,יניס יבחרב םירוזפו םינטק תוחוכ םיכרותה וקיזחה ןכ ומכ .םימ
30 הלעתה תנגהל וצקיה םיטירבה .הלעתה ךרואל חוכ זכרל הרטמב ונופ
הנגה וקב םירפוחמו ,תוינויזיוויד תורזג שולשב םינגרואמ םילייח ףלא
ויה םיירפסמה תוחוכה יסחי .תיחרזמה הדגב ץוח יבצומבו תיברעמה הדגב
תיפקתה הכרעמ עירכהל שורדה ירפסמה בורה דמע אל םתושרלש ,םיכרותה תערל
זוכיר :חילצהל ךכו העתפהה םרוג תא לצנל וויק םה .וז ןיעמ תבכרומ
םיטוירטפ"ה תוממוקתהו ,הלעתה דיל ימלסומ חוכ תעפוה ,הרצ הרזיגב חוכ
ושע םינמרגו םיכרות םינכוס) םיטירבה דגנכ הנידמה יבחרב "םיירצמה
.(וזכ תוממוקתה דדועל םידעצ

:םיריצ השולשב יניס רבדמב וענ ,1915 ראוניב עבש-ראבמ ואציש םיכרותה
ךא ,יפוחה זקנב תולימתו תוראבמ הבוט םימ תקפסא התיה ,ףוחה ריצב -
.םיהמ יטירבה יצה תדרטהל ףושח היה ריצה ןכו ,השק התיה תונוידב ולש תוריבעה
םילבגומ ויה םימה תורוקמ ךא ,הבוט תוריבעה התיה ,יזכרמה ריצב -
היליעמסיאב ינויחה חטשה לא רשייה ךילוה אוהו
,הלתימה ירצימ ,לחנ ,המייסק ךרד תיסחי ןטק חוכ ענ ימורדה ריצב -
.ץאוס לומ לא עיגהו
ועפש תוראבהו ,םושג ףרוח היה 1915-1914 ףרוח ,םיכרותה לש םלזמל
.1915 ראוניב עבש-ראבמ אצי יכרותה חוכה .ימורדה ריצב םג םיבר םימ
עיגהו תולק םיחתות תוללוס יתשב רבגותמ ילגר דודג ענ ינופצה ריצב
לב'ג ,ריפח-לא ה'גוע :יזכרמה ריצב ענ ירקיעה חוכה .הרטנק לומ לא
,הפגפג ריב ,קלעי לב'גו הרעמה לב'ג לש תועבגה יסכר ןיב ,.ינביל
רוזאב סנכתה ראוני שדוח ףוסבו
תויזיווידה תא ללכ הז חוכ .הלעתה לומ תולוחה תועוצר לובג לע ,באראח תיומ
.רושיגה תודיחי תאו רבגותמ םינחתות דודג ,10-הו 25-ה

םילעהל היה ןתינ אל ךא ,תולגתהל אל ידכ תולילב קר התשענ העונתה
םייטירב רויס יסוטמ וליג הלא תא .באראח תיומב םיסנכתמה תוחוכה תא
הטמה שאר טילחה ,תיכרותה הנווכה רבד הלגתה רשאכ .ראוני עצמאב רבכ
ךא ,(ץאוסל תינופצ) ירבוקו הרטנקב הייעטה תפקתה לע ,סרק ,ינמרגה
תויתפרצו תויטירב תותחשמו ,הרטנקל תינופצ החבסה תא ופיצה םיטירבה
התיה תירקיעה הפקתהה .הפקתהה תא תולקב ופדהו הלעתה ךרואל וטייש
ופקת (תיברעה) 25-ה היזיווידה ןמ תוחוכ .1915 ראורבפב 3-ה םויל רוא
תמחלמב החילצה רוזאמ קחרה אל) סואיפרסו םוסוט ןיב ,חסמת םגאל תימורד
,תיחרזמה הדגב ובצוה םיקתר .(רתוי רחואמ םינש 58,םירופיכה םוי
".!רבכא הללא" תוגאשב חולצל וליחתה החילצה תודיחיו םגאל ודרוה תוריסה
ןהו ,יברעה חוכה תא תיברעמה הדגבש תויטירבה תודיחיה וליג הרהמ דע
ןהישנא ךא ,הלעתה תא תוצחל וחילצה תוריס שולש .הקזח שאב וילע וחתפ
,תיחרזמה הדגה רבעל גוסנ חוכה בור .תיברעמה הדגה לע ובשנ וא וגרהנ
.היריה תונוכמ שאב ועגפנש םינוטנופה ירשג תא ריקפהו
תויכרות תוזגפה ,הלעתל חרזממ תוברק וכשמנ ראורבפב 3-ה םוי לכ ךשמב
.תותחשמה תופתתשהב תויטירב תוידגנ תוזגפה הבוגתבו ,היליעמסיא לע
,םדאה חוכבו שאה חוכב ,תיטירבה תופידעה לומ יוכיס לכ ןיאש סרק הארשכ
ראשנ אוה .םיכומה וילייח םע הלעתהמ עגמ קתינ הגרדהבו ,הגיסנ לע דקפ
ךכו ,ינופצה ריצב רקיעב ,לבגומ חוכ םע הדרטה תוליעפ לוהינל יניסב
.רוזאל םייטירב תוחוכ קתירו ךישמה

הפקתהה ירחא הלעתב רקיב ,םירצמב םייטירבה תוחוכה דקפמ ,רנ'ציק דרולה
תיחרזמ מ"ק 10-כ ,םירוציב וק תמקהב םיטירבה ולחה ותארשהבו ,תיכרותה
וא הלעתה לע םתא - ימ לע ןגמ ןאכ ימ" :הרמיאה תסחוימ ול .הלעתל
,וז תיזחב תויניצר ברק תולועפ אלל הרבע 1915 תנש !" ?םכילע הלעתה
יוכידלו ילופילג תכרעמל םינותנ ויה םיטירבה .1916 תנש תישאר הומכו
יטסיגולה ךרעמה תא םיססבמ םיכרותה דועב ,יברעמה רבדמב תיסונסה הדירמה
הילא ,עבש-ראבל (קרוש לחנ) רארס ידאו תמוצמ לזרב תליסמ תחנהב םהלש
רבמצדב - המייסקלו 1915, יאמב - ה'גועל 1915, רבוטקואב הליסמה העיגה
.הנש התוא
ליח" דקפמל (Murray) ייראמ דלבי'צרא לרנגה הנומ 1916 סראמ תישארב
יטירב חוכ היהש ,([Egypt Expedition Force ]E.E.F.) "1 ירצמה חולשמה
.םיירצמ הדובע ידודג טעמל ,רבד לכל
.הלעתה לע תיתנגהה הסיפתב יוניש ןמתסה ןכ
ךסמ" ושמשי םהו ,יניס תא שובכל םיכירצ םידיינ תוחוכש ,עבק ייראמ
הנגהה ,ותנעטל .לארשי-ץרא ןוויכב ץחל לש תורשפא םע ,הלעתל "חטבאמ
,ולוכ יניסב יטירבה-ירצמה זחאמה שומימ איה הלעתה לע רתויה הבוטה
.1906 ימכסהב עבקנש יפכ ,חיפר-הבאט לובגל דע
לא תומדקתהב לחה "ירצמה חולשמה ליח"ו תונכהה ומלשוה 1916 תישארב
םושמ ןה רחבנ הז ריצ .הקיתעה 'םיה ךרד' איה ,ףוחה ריצ ךרד יניס ךות
תורשפא םושמ ןהו ,(יפוחה זקנה) םיהובגה םוהתה ימ סלפמב םימה תונימז
לזרב תליסמ תלילסב וליחתה ליבקמב .םיה ןמ ירליטראו יטסיגול עויס לש
םדקתמה חוכה שארל דעו סולינה ימ תלעתמ ,םימ רוניצ תחנהבו הרטנקמ
.החרזמ
Britsh Movilizaton Map
םיטירבה וכוה ובש םוי ,לירפאב 23 דע הערפה אלל הלהנתה תומדקתהה
תושק תודיבא הבסהש יפ-לע-ףא ,וז הפקתה .תיכרות ענמ תפקתהב ,ינמורב
םישרפה וטשפ ,וז הלועפ לע לומגתכ .םתומדקתה תא הרצע אל ,םיטירבל
ןכו ,םימ ראב וצצופ ,םשמ מ"ק 80 לש חווטב ,הפגפג ריב לע םילרטסואה
.שירע-לאב הפועתה הדש תא וציצפה
םולבל ,םיכרות םילייח ףלא 16 לש חוכ שארב ,סרק הסינ טסוגואב 4-ב
הליסמה שאר תא ףקת ,םורדמ הקומע ףוגיא תעונתב .םיטירבה תומדקתה תא
ומלבנו ,םיינעבוטה תולוחכ םישדשדמ םהשכ ולגתה ויתוחוכ ךא ,היטקב
תורמשמ יופיחב עגמ קתנמ אוהשכ ,ויניש רועב ץלחנ סרק .דעומ דועב
.יבשב ולפנ וישנאמ 3,000-ו ,תודבכ תודיבא גפסש רחאל גוסנו ,םייפרוע
תמזויב תולועפ רפסמ דוע ולהנתה ,1916-ב החרזמ תיטירבה תומדקתהה ךלהמב
,רזמ-לאב :ןה תוטלובה תולועפה .הליסמה שאר תא חטבאל ידכ ,םיטירבה
םהינשב .רבמצדב 23-ב ,שירע-לא ידאו הלעמב ,הבדגמ-לאבו ,רבמטפסב 17-ב
הסיבהו ,םהימחתמב םירצבתמה ,םיכרותה לע םיטירבה לש םיבכור תביטח הטשפ
.םתוא
Britsh Movilizaton Map 2
800 לש בצקב ,תוערפה אלל טעמכ תעה לכ הכשמנ הליסמה תחנהב תומדקתהה
,רוניצ חנוה ליבקמב . "ירצמה הדובעה סופרוק" לש ועוציבב ,םויב 'מ
םימה תא הפחד (םירטסוב) תובאשמ תרשרשש ,םיפוגמ תללוס הנקתוה ושארבו
ואלומש םילודג םילכימ יאשונ םלוכ ,םילמגו תודרפ ,םיסוס ירוט .וכרואל
.חטשב תודיחיל םימ תקפסאל וגאד ,רוניצה שארב
םקוהו ברק אלב שירע-לאל םייטירב םיבכור וסנכנ 1916 רבמצדב 21-ב
,הזע ינפל יטירבה חוכה לש ןורחאה ברקה .םיה ןמ הקפסא תקירפל חזמ םש
.חיפר לע ברקה היה
הדיחי עויסב ,םירבגומ םייכרות םידודג ינש וזחאנ ןיתנורגמ םחתמב
,םחתמה שוביכ תרטמל הצקוהש יטירבה חוכה .םילייח 2,000-כ - תירליטרא
,([Australia-New-Zealand Corps ]ANZAC) "ק"זנא"המ םיבכור תודגירב יתש ללכ
דווט'צ לרנגה לש ודוקיפב ,םילמגה יבכור תדגירבו ,5-ה םיבכורה תדגירב
.(Chetwode)
,תרחמל םויה ךשמב ןגראתה ,דיווז 'חיישב 1917 ראוניב 7-ב סנכתה חוכה
ךסמ תסירפ ךות םחתמה תא ףקתו ,דעיה לא ראוניל 9 םויל רוא םדקתה
ועיגה ,הדבכ שא תחת .רתויב תיטיא התיה תומדקתהה .ןופצמו חרזממ חטבאמ
תשומחתב לודלד ,תודבכ תודיבא .םידעיהמ דראי 600 לש קחרמל דע תוחוכה
ואיבה ,לאלשו סנוי-ןאח ןוויכמ חטבאמה ךסמה לע קזח ץחל לע םיחווידו
,הל ועש אל םידנליז-וינה ךא .הגיסנ הדוקפ איצוהל דווט'צ לרנגה תא
םחתמה לש ינויחה חטשה תא שובכל וחילצה ,הרטמב תוקבדו שפנ ףוריח ךותו
םיגורה 200 ויה הז ברקב םיכרותה תודיבא .םינודיכ תפקתהב ועירכהלו
היה הז .םיעוצפ 410-ו םיגורה 73:םיטירבה תודיבא .םייובש 1,600-ו
.זא דע יניסב םיטירבה ולהינש םישקה תוברקה דחא
םילשה ובש ברק ,הזע לע הפקתהה ינפל ןורחאה ברקה ,רומאכ ,היה הז
.רבדמה תייצח תא יטירבה חוכה