הזע לע ינשה ברקה ירחא "יליו גיב" םגדמ יטירב קנט דלש
רוזח