הזע תכרעמ
לש הכות-ךותל תירוטסיהה 'םיה ךרד' לע 'חירב' דימתמו זאמ התיה הזע
,םיסרפה ,םירושאה ,םיתשלפה ,םיקינפה ,םינומדקה םירצמה .שדוקה ץרא
וז ךרדב ורבע םלוכ ,םיתפרצהו םיכרותה ,םינבלצה ,םיברעה ,םיאמורה
סמתוחת :ויה םיטלובה םיאיבצמה ןיב .םהיאיבצמ תגהנהב ,םינוויכה ינשב
ןיד-א חלס ,סוטיט ,לודגה רדנסכלא ,ןודחרסא ,ינשה ססמער ,ישילשה
.ןואילופנו
יאוותב ,םיל בורקה יאוותב הנופצ םיכישממ םיטירבה םמצע ואר יעבט ןפואב
,יטירבה יצה תוניפסמ ירליטרא עויס חטבומ ובו ,םיבורמ םימה תורוקמ ובש
.הרורב תונוילעמ הנהנש יצ
הנגה וקב יזכרמה זחאמה ,הזע רבעל םדקתהל םיטירבה וכישמה וז חורב
,חרזמל םורדמ סרפתהש ,הז הנגה וק .יניסמ םיגוסנה םיכרותה ובצייש
- (ערש לת) העירש לת ,(רורה לת) הריירוה-ובא לת ,הניוטע תא ללכ
תודותעו םינטק רויס תוחוכ ,רושיק תוחוכ ויה םיזחאמה ןיב .עבש-ראב דע
.העירשבו (המחור) הממ'גב תוקזח