הזע לע ןושארה ברקה
הירליטרא תודיחיו םיכרות םילייח 2,000-כ הזעב ויה ,םיטירבה תכרעהל
לש החטבא ךסמ לע תססובמ התיה םתינכת .הגיסנ תריוואבו דורי לרומב
הבוכרה היזיווידהו ק"זנאה תייזיוויד תא ללכש ,"בוכרה ירבדמה סופרוקה"
,חרזמ-ןופצמו ןופצמ המיסח עצבל ,חרזממ ריעה תא ףוגאל לטוה סופרוקה לע .5-ה
ףוקתל לטוה תרבגומה 53-ה היזיווידה לע .ןופצמ ריעל סנכיהל ךשמהבו
,סאבע 'חייש סכר תא שובכל לטוה תנטקומה 54-ה היזיווידה לע ,םורדמ
לטוה רישיה דוקיפה .סנוי-ןאחב תיללכ הדותעכ הראשנ 52-ה היזיווידה
.(Dobell) לבוד לרנג לע
Gaza First Combat
אוה ,הזע ידאול םורדמ) חלב-לא ריד בחרמב תוחוכה וסנכתה סראמב 25-ב
.(רושבה לחנ
ועצוב אל .תיזחהמ מ"ק 90,שירע-לאב ומקמתה ותדקפמו ייראמ לרנגה
25-ב .ביואה יכרעמו חטשה תרכהל הזע ידאול ןופצמ םיניכמ םירויס לכ
ידאו תייצחב ק"זנאה תייזיוויד הלחה ,רקוב תונפל 05.00-ב ,סראמב
הטוע דבכ לפרע ךסמש ,ררבתה רחשה תולע םע .תיזחה וק תא הוויהש ,הזע
,תאז םע .תוחוכב הטילשה תא רתויב השקיהש בצמ ,ולוכ חטשה ינפ תא
,סידרד תיבל ועיגה 09.00-ב .הערפה אלל ןנכותמכ הכשמנ ק"זנאה תומדקתה
53-ה תויזיווידה וצח ,ךשמהב .הזעל ןופצמ הילב'גל ועיגה 10.30-בו
.םינמזה חולב לדגו ךלוה רוגיפבו הבר תויטיאב ךא ,ידאוה תא 54-הו
תלברוסמ התיה ךרעמה תרכהו רויסל םידקפמה תאיצי ,תוכרעיהה יחטשל הסינכה
ומקמתה םהש ,תוחוכל ררבתה לפרעה רזפתהשכ .דבכה לפרעה ללגב הליעי אלו
54-ו 52, 53 ר"יחה תויזיוויד תפקתה .םיכרותה תודמעל דואמ ךומסב
תונוכמ לשו הירליטרא לש שא תודשב תיטיא תומדקתה ךות 11.00, העשב הלחה
,תיתילכתו הריהמ תורעתסתה ורשפיא אל רבצה תורדגו לוחה חטש .היירי
אללו תודבכ תודיבא תגיפס ךות ,תובר תועש ךשמב עקרקל וקתור תוחוכהו
אוהשכ ,חרזממ םדקתהל ךישמה "בוכרה ירבדמה סופרוקה" .הערכה תלוכי
סנכנו ברקל לטוה 16.00 העשב .וכרדב ורקינש םייכרות תורמשמ לע רבוג
תיכרות תרובגת לע רויס יסוטמ וחוויד הז בלשב .יונבה חטשל הדבכ שא תחת
השבכ 18.00 העשב .הריירוהו 'גוה ,דינס ריד ןוויכמ הכרד השועה ,הקזח
החילצהו ,ריעל חרזממ ראטנומ ילע לש ינויחה חטשה תא 53-ה היזיווידה
.ריעל ןופצמ ואבש ,ק"זנאה םע רבחתהל
הקזחה תיכרותה תרובגתה לע םיחווידו הרורבו המלש התיה אל ברקה תנומת
תוקפס ורידחה הלא םיחוויד רדעה .ועיגה אל ,םיסוסל םימב רוסחמ לעו
ששחה .שירע-לאב דוקיפה ןורקב והטמו ייראמ לרנגה לש םהיתובילב םידבכ
הערכהה תלוכי-רסוחו ,רבצ תורדגב ךובסו השק חטשב תוחוכה תא ריקפהל
תוחוכה רשאכ,ךכו .הגיסנ תדוקפ לש הטלחהל ואיבה ,הלילה תדר ינפל
,םהידיב ראטנומ ילע לש טלושה חטשה ,ריעה בלב רבכ ואצמנ םיבוכרה
רוזחלו םהיגישיה לע רתוול תוחוכה וצלאנ ,ןוחצנה ןיבל םניב עספכו
.הזע ידאול רבעמ לא
ןגראתהל וקיפסי םיכרותהש ינפל ,ריעה תא ףוקתל ףסונ ןויסנ השענ תרחמל
םיפידע תרובגת תוחוכ ךא ,שדחמ שבכנ ראטנומ ילע ,םנמאו .שדחמ הנגהל
.תגסל בוש ץלאנ אוהו יטירבה חוכה תא ופדה

4,000-כ דע ריעב יכרותה בצמה ליח לפכוה הפקתהה ברעש ,ררבתה דבעידב
עדונ דוע .םיחתות 20-כבו ,(םיטירבה וכירעהש יפכ 2,000 אלו) םילייח
תורובגתהש ןוויכמ ענכיהל רבכ ודמע ,ינמרגה ודקפמו ריעב יכרותה חוכהש
הזעל וסנכנו הליל תנילל ורצענ ןכא םה .ועיגה אל הריירוהו 'גוהמ
.םויה תרחמל קר
:ויה וז הכרעממ םיירקיעה םייטירבה םיחקלה
תחת םידקפמה תואצמתהו ,תקפסמ התיה אל חטשה לש תמדקומה תורכיהה *
.היוקל התיה שא
תנומת תנבהל תינויח ,התוכשמיה ןמז לכב המחלמה תריזב דקפמה תוחכונ *
.תולוקשו תוריהמ תוטלחה תלבקלו ברקה
.ברקה הדשב בצמה לע קיודמ עדימ תמרזה תכרעמ חותיפ *
םתבוטל ףכה תא תוטהל ידכ םיטירבל םירסח ויה הרטמב תוקבדו חור ךרוא *
.ןולשכהו החלצהה לובג לעש םייטירקה םיעגרב
תודיבא לע וליאו ,םיעוצפ 3,000-כו םיגורה 500-כ ויה םיטירבה תודיבא
.םינותנ ןיא םיכרותה