הזע לע ינשה ברקה
ועינה ,ןודנולב המחלמה טניבקל ייראמ לרנגה חלשש םיימיטפואה םיחווידה
יתוהמ יוניש אלל ,ריעה תא תינשב ףוקתל ץחל וילע ליעפהל טניבקה תא
.םדקהבו ,הפקתהה תינכתב
תופידעה ול התיה אלש תורמלו ,ייראמ לרנגה השעש תשדוחמה בצמה תכרעהב
,יטירבה אבצב זא גוהנ היהש יפכ ,הפקתמ ךרוצל םימחולה רפסמב 3-ל 1 לש
םיקזחהו םירצובמה םימחתמה לע תפסונ הפקתה לע ייראמ לרנגה טילחה
ןווכתה אוה .הפקתהה ינפלש םינורחאה םימיב םלשוה םצופישש ,הזע לש
בלשב :םיבלש ינש ויה ותינכתלו ,רתוי תמכחותמו הפיקע השיגב לועפל
ךרעמה לומ םיינויחה םיחטשה תא סופתל ,הזע ידאו תא תוצחל ןושארה
שולש םע תיתיזח םוי תפקתה ,ינש בלשב .הירליטראה תא םדקלו ,יכרותה
היזיוויד .הדותע תייזיווידו "בוכרה ירבדמה סופרוקה" ,ר"יח תויזיוויד
היזיוויד ,ראטנומ ילע ךרעמ לע 52 היזיוויד ,סאבע 'חייש סכר ךרעמ לע 54
סופרוק"הו ,ףרועב תיללכ הדותעב 74 היזוויד ,הזעל ברעממ ךרעמה לע 53
לרנגה לע בוש לטוה רישיה דוקיפה .הריירוה ךרעמ קותירל "בוכרה ירבדמה
ןויסנה דמע ויניע דגנלש ינפמ ,טילחהש יפכ טילחה ייראמ לרנגה .לבוד
תרובגת ול התיה .ןושארה ברקב חטשה תרכהב םילייחהו םידקפמה ורבצש
,זג יזגפ ,ןירויבהל ,םיקנט 9 הבו ,הפוריאמ העיגהש המיחל יעצמאב
.םיהמ יביסמ עויס לבקל היה רומא ןכו
תוחוכה .תולקת אלל רבע 'א בלש 1917. לירפאב 17-ל הננכות הפקתהה
לכ אלל יכרותה ךרעמה לומ וסרפנו ,ןושאר רוא םע הזע ידאו תא וצח
הזגפהו תותחשממ הדבכ השערה םיה ןמ וחתפנ ליבקמב .םיבוכיעו תויעב
תויזיוויד ואצי 07.30 העשב .הגופה אלל םייתעש וכשמנש ,תירליטרא
.הפקתהל ר"יחה

Gaza Second Combat
.הפקתהה ינפ תא לבקל םינכומו םיכורע םיכרותה תא ואצמ תומדקתהה תונויסנ
תוכמו תויכרותה הייריה תונוכמ ךא ,םשו הפ תולבגומ תוצירפ םנמא וגשוה
ךשמב .שארה תא םירהל יניצר יטירב ןויסנ לכ םביאב ולטק ,תוריהמ דגנ
ךרואל םייתועמשמ םיגשיה גישהל םייטירבה תונויסנה ומלבנ םלש םוי
.וקה לכ
Big Willie ,תשקיעה תיכרותה תודגנתהה חכונל
םיקנטה) "הדלפה תוצלפמ" וליעוה אל
הפוריאמ ואבוהש ","יליו גיב" ונוכש
,(היוקל ךרדבו רידס יתלב בצקב ולעפוהו
סופרוקה .םירחאה המחלמה יעצמא אלו
.תויפקתה תולועפל לצונ אל בוכרה ירבדמה
תומדקתהה תמילבו תודבכה תודיבאה
.םירהצה-רחא תועשב הגיסנ תדוקפל ואיבה
.םיעוצפ 4,000 לעמו םיגורה 2,000 לעמ ויה וז הכרעמב םיטירבה תודיבא
םיטירבה םיללחה .םיעוצפ 1,600-ו םיגורה 400 ויה םיכרותה תודיבא
.חלב-לא רידבו הזעב םייאבצה ןימלעה-יתבב םינומט הזע תכרעמב
םייוקיל לש הרושו םיריכבה םידקפמה ברקב רתי תוננאש ,ןונכתה ףועמ רסוח
םידקפמ לש הרובגה ייוליג תורמל ,ברוצה ןולשכל ואיבה ,םייביטרפוא
.םילייח לשו םירטוז
תאזב .יכרותה וקה ןיבו הזע ידאו ןיב תוססבתה לעו הגיסנ לע טלחוה
תכשוממ תומדקתה רחאל שדחמ תונגראתהו הנתמה לש תכשוממ הפוקת החתפנ
תלעתל רבעמ לא ועסמב "ירצמה חולשמה ליח" חתפ זאמ ,הנשכ ךשמב הפוצרו
.ץאוס

תועובש רפסמ רובעכ .הילגנאל לבוד לרנגה רזחוה ברקה םות רחאל םוי
,יבנלא לרנגב ,חולשמה ליח לש יללכה דקפמה ,ייראמ לרנגה םג ףלחוה
תודיחי לע דוקיפב בר ןויסנ היה יבנלאל .תפרצ תיזחב ןייטצמ ןיצק היהש
סופרוק לע דוקיפב ,(1902-1899) הקירפא-םורדב םירובה תמחלמב םישרפ
.םש 3-ה הימראה לע דוקיפבו (היגלבו תפרצ) תיברעמה תיזחב םישרפה