ררג לחנו רושב לחנ ילית :םייגולואיכרא םיטביה
ןולא דוד
דימת שמיש ,יניסו בגנה ןיבל ףוחה תלפשו הדוהי רה םורד ןיבש בחרמה
םישוביכל רשג שארו תוכרעיה חטשכ - םירצמ - לארשי-ץרא יסחיב חתפמ רוזא
.הזמ ,םידדצה דחא ינפמ ןגמ ץיחכ וא ,הזמ
Archeological Sites

םילדגמ ,חירבו המוח ירע ךותב לארשי-ץרא םורדב יאלקחה בושייה תוססבתה
הנושארה תיצחמב ,היינשה המודקה הזנורבה תפוקתב רבכ הלחה ,םירעשו
ןוטלשהו םיאנומשחה ימיל דע ןכמ רחאל הכשמנו ,ס"הנפל ישילשה ףלאה לש
:הזנורבה תפוקת לש תונושה תופוקתב ךשמנו ךלה םירוציב לש וק .ימורה
ישילש םיפלא) תרחואמה הזנורבהו הנוכיתה הזנורבה ,המודקה הזנורבה
ףוחו רושבה לחנל דע ררג לחנ ךרד ,ההובגה הלפשה ןמ ;(ס"הנפל ינשו
:םיאבה םיליתה לע ססבתה הז וק .ןוכיתה םיה
.ההובגה הלפשב - (ףילח) הפליווח לתו (םשרמ תיב) םיסרימ תיב לת -
(רורה) הרירוה-ובא לת ,(ערש) עירש לת ,םיבראמ לת ,ףוח-ובא לת -
.ררג לחנ ךרואל - (רומ) יבר'גומ לתו
.רושבה לחנב - (ןחורש) העראפ לתו (םיער) המ'ג לת -
םילית םהיניב םימייק יכ םא ,דבלב הלא םיליתב דקמתנ ןוידה ךרוצל
.םיפסונ םייניב-יבושייו
(םשרמ תיב לת) םיסרימ תיב לת
תיחרזמ-תינופצ מ"ק 25-כ ,רההו הלפשה לובג לע םנוד 20 לש לדוגב לת
.םיה ינפ-לעמ 'מ 500 לש הבוגב ,עבש-ראבל
הפוקתב שדחמ ומקוהו וברחש ,הללוסו המוחב ריעה הפקוה ס"הנפל ט"יה האמב
הברח וז המוח .לתה ינפל רתוי בורק ,(ס"הנפל 1550-1750) תיסוסקהה
הזנורבה איהש ,האבה הפוקתב הנבנ הבג לעו ,ס"הנפל 16-ה העאמה עצמאב
קיזחה הז וק .לתה תגספ ךרואל םירוציב וק (ס"הנפל 1200-1500) תרחואמה
האמה לש הנושארה תיצחמל דע שטננו ברח בושו ,13-ה האמה ףוסל דע דמעמ
1,5:םירגוס ירדח לש םגדב היונב המוחב ריעה הפקוה זא .ס"הנפל 10-ה
ימינפ ריקו ,'מ 2-כ לש בחורב רדח םינפ ,ינוציחה ריקל עצוממ יבוע 'מ
,הברעמב דחאו ריעה חרזמב דחא - םירעש ינש ויה המוחב .'מ 1 לש יבועב
םע ,םוקמה לש ונברוחל דע דמעמ וקיזחה לדגמהו םירעשה .לדגמ ודילו
.ס"הנפל 587 תנש לש תילבבה השילפה

(ףילח לת) הפליווח לת
הזנורבה תפוקת לש התישארב וא ,היינשה המודקה הזנורבה תפוקת ףוסב רבכ
ףשחנ הנממ ,םירוציב לש הרידא תכרעמב ריעה הפקוה ,תישילשה המודקה
רמתשה רשא ,'מ 7,5 לש בחורב לדגמו ,'מ 6 לש יבועב םינבל תמוח לש עטק
תואמה ןמ היינב יבלש 4 ונחבוה לדגמב .םינבלו ןבא לש םיכבדנ 11-ב
.תוגרדמ הלעמ ובו לודג רדח ףשחנ דוע .ס"הנפל 25-26-ה
תואבה תופוקתב םינוילע הנגה יווקל סיסב השמיש וז םירוציב תכרעמ
הנושארה תיצחמב) תרחואמה תינענכהו הנוכיתה תינענכה :תינענכה לש
תכרעמ הפלחוה ס"הנפל 11-ה האמב קר .(ס"הנפל 2-ה ףלאה לש היינשהו
הרמתשהו ,םינטק רמשמ ירדח לש םגדב התנבנש ,השדח המוחב וז םירוציב
.'מ 2,5 לש הבוגב
ינבאב תפצורמ הקלקלחב הלאה תוקיתעה תומוחה יתש וסוכ ס"הנפל 9-ה האמב
המוח-תכרעמ הכשמנ הילעמו ,לתה ינפ דע ההבגתה וז הקלקלח .רפעבו תושותכ ריג
ס"הנפל 701 תנשב הברח הקלקלחהש ,הארנ .הנגה ילדגמו םירגוס-ירדח לש
תילבבהו תירושאה הפוקתב שדחמ שומישל הקזוחו הנקותו ,(?בירחנס ידיב)
.ןושאר תיב תפוקת ףוס דעו

ררג לחנ ילית
םוקמל דעו ואצומ םוקממ ,ררג לחנ לש וכרואל םיאשנתמ םילית השימח
לת ,עירש לת ,םיבראמ לת ,ףוח-ובא לת :םהו ,רושבה לחנ םע ודוחיא
.יבר'גומ לתו הריירוה-ובא
תיתילוקלכה הפוקתב התיה ,ררג לחנ לש וכרואלו הלא םירתאב בושייה תליחת
,לזרבהו הזנורבה תופוקת לכ ךרואל הכשמנ איהו ,(ס"הנפל יעיברה ףלאה)
הלאה םיליתה תא ופילחה תיטנזיבה הפוקתב .תיטנזיבה הפוקתל דע תוחפלו
,(לבוש) הלאבס-א תבריח ,ףוח-ובא תבריח :תולודג תורייע עברא
.רתוי םינטק םירפכ ןהיניבו - קרע תבריח ,ערש תבריח
ורציב ,(ס"הנפל ינשה ףלאה לש הנושאר תיצחמ) הנוכיתה הזנורבה תפוקתב
היה הז .םילדגמבו םיריפחב ףא םימעפלו ,תוקלקלחבו תומוחב םיליתה תא
ןיפוליחל היה וא ,םורד דצמ ירשפא ףקות יפלכ הנפוה אוהו יתנגה ךרעמ
.המורדו הנופצ םיפסונ םישוביכל רשג שארו תוכרעיה חטש
ףוח-ובא לת .םיבורק תונייעמ לש הרידס םימ תקפסה לע וכמתסה םיליתה לכ
תא לביק םיבראמ לת ;הלחוכ ןיעו ילר'ג ,ףוח-ובא תונייעמ לע ךמתסה
תונייעמ 50-כ לע וכמתסה רורהו ערש לת ;יחרזמה ררג לחנ לש תונייעמה ימ
תורוקמ לע ךמתסה רומ לתו ;םהיניבו םדיל ,ררג לחנב ועבנש ,םינטק
'םיקנעה ךרד' - תיזכרמ רשק ךרד .בורקה רושב לחנבו יברעמה ררג לחנב םימ
לש תוימורדה םירעה לא הזעמ הליבוה - ( 22-21,א"י עשוהיב תרכזנה)
םהיניב הרשיק ךרדה .ךפהלו ,ןורבחו (דובר לת) ריבד - בנע :הדוהי רה
וז .רהה ןיבו ףוחה לבח ןיב ,רחסמו ןגמ יבושיי לש וקל םתוא הרביחו
לא ףוחה לבחמ רבעמ .תאזככ תשמשמ איה ןיידעו ,דואמ החונ ךרד התיה
,םיסרימ-תיב לת ,ףילח לת ,ףוח-ובא לת) חרזמבש ההובגה הלפשה ירע
:רהה בג לא םשמו ,('וכו ןוטיע לת
,ףילח לת דע הזעמ הרשי ךרד התיה וז .(דובר לת) ריבד - הירהד-בנע
םילחנ ,ףילח לתל דע הצוח הניאו ,תחא םימ-תשרפ ףא תכתוח הניאש ךרד
תירצמה הכלממה' ימי לש תוירצמה תובותכב םג .בלוצ םנוויכש םיסכר וא
הפוקתבו ארקמה ימיב םגו ,(ס"הנפל ינשה ףלאה לש היינש תיצחמ) 'השדחה
ומכ ,וז ךרד ךרואל םירע לש תומש םינשנו םירזוח ,תיטנזיב-תימורה
1490-1468) 'ג סמיתוחת הערפ תובותכב - םנרו ןחושא ,אצרוי יבושיי ילוא
1291-1309) 'א יתס הערפ תובותכב ,חיפרו רוצח - בנע-תרק .(ס"הנפל
21;,א"י) עשוהיב - (הדג-רצח) רוצחו בנע ,ןומר ,ןשעו ;(ךרעל ס"הנפל
ינש תיב ימיב םג םלק םייונישב תורכזנ הלא םירע .( 7,ט"י 27;,ו"ט
הנחיש :תומשב (אבדימ תפמ) תיטנזיבה הפוקתב םגו ,(והיתתמ-ןב ףסוי)
(הדג-רצח) האידיגה תיבו (הצרוי) אדרוי-ןדרוי ,(ןומר) ןומר ,(תחשא)
.הכרואלש םיבושייה לשו ךרדה לש תובישחה לע תודיעמ ןהו -

לחנו ררג לחנ ךרואלש םירעה ושמיש ,ס"הנפל ןושארהו ינשה םיפלאה ךשמב
ושמיש םה .בגנה-ןופצ יבושיי לש בחרמל יביטרטסינימדאו יאבצ וקכ רושבה
333-539) םיסרפה לש םנוטלש תפוקתב םג ןוטלש ירצבמו םייאבצ םיסיסב
לע ,תאז ;(ס"הנפל 66-333) םיטסינלהה ןוטלש תפוקתב םגו ,(ס"הנפל
.בגנה-רהל םגו עבש-ראב תעקבל םג המורד בושייה ץרפ הלא םינשבש ףא
תמחלמב ,הנש םייפלא רובעכ הנשנו רזח רושבה לחנ ילית לש יאבצה דיקפתה
תואבצ ןיבו ,הזמ םהיכמותו היכרות תואבצ ןיב (1917-14) הנושארה םלועה
.הזמ ,יטירבה םימעה רבחמ הילייחו הילגנא

('תוחרואהו תונייעמה לת' - ערש לת) עירש לת
אוהו ,םנוד 16-כ ןוילעה וחטש .ררג לחנ לש תינופצה הדגה לע טלוב לת
וקיפא וילע ןגמ ברעממו םורדמ .ותביבסל לעמ 'מ 15-כ לש הבוגל אשנתמ
.הנשה לכ ךשמב םייח תונייעמ םיעפוש ובש ,ררג לחנ לש
הזנורבהו היינשה הנוכיתה הזנורבה תופוקתב רקיעב שבגתה לתב רוציבה
הנבנ ס"הנפל ב"י-הו ו"טה תואמה ןיב .(ס"הנפל 1230-1800) תרחואמה
ריק .רוזאב ירצמה ןוטלשה זכרמל ךפה אוהו ,םיזראמ 'לשומ תיב' םוקמב
רתוי היה ויבוע ,מ"ס 40x60 לדוגב תודיחא רפע ינבלמ הנבנ ןומראה
.'מ 2,5 הבוגב םויה דע רמתשה אוהו ,'מ 2-מ
,םיירוביצ םיניינב (?םיתשלפה ידי-לע) לתה ןופצב ונבנ ס"הנפל 10-ה האמב
4 היה הלא םיניינב לש םהיתוריק יבוע .תותתוסמ תיזג ינבאב ופוצש
ינפ דע העיגהש ,רפע תקלקלח .לשומה תיב תא ופילחה םהו ,ריק לכ 'מ
ירושאה ןוטלשה ססבתה ס"הנפל 7-8-ה תואמב .םיניינבה לע הנגה ,לתה
ותכיפה ךילהת תא הזריז וז השדח תיטילופ-ואיג תואיצמ .לארשי-ץרא םורדב
.תירצמה הכלממה ןיבל תירושאה הירפמיאה ןיב ץיח רוזאל בגנה-ןופצ לש
ועיגהו ,םיה ףוחו רושבה לחנ ,ררג ילחנ ךרואל ונבנ םייאבצ םיזכרמ
םג לדח אל םייאבצה םיזכרמב שומישה .(ס"הנפל 720-734) שירע-לא דע
671 תנשב םירצמ לש אתלדה תא שבכ ,בירחנס לש ונב ,ירושאה ןודחרסאשכ
תואבצה לש הקזחה יסיסבל ךפה ,הנגהו ץיח וק היה הליחתבש המ .ס"הנפל
ס"הנפל 7-ה האמב .םיכרדה ורפושו תורוגממ ונבנ ,תודוצמ ומקוה .להנימהו
,הזנורבמ (רהס יומד) סנ הב ואצמנו ,תירושא הדוצמ ערש לתב התנבנ
לזרב ילכ לושיחל םירישכמ ,תומוח לע סופיטל לזרב תרשרש ,לזרב חמור
.רורה לת לש דוקיפל הפופכ התיה הדוצמהש ,הארנ .דועו
תילבבה תוירפמיאה ואב המוקמבו ,תירושאה הירפמיאה הטטומתה ךכ-רחא
ומכ ,םירצמ יפלכ תוטשפתה לשו שוביכ לש תוינידמ ולהינ ןהו ,תיסרפהו
ומקוהו ,ערש-לת לש חטשה בוש סלופ תיסרפה הפוקתב .תירושאה הירפמיאה
הנבנ הזכש לודג םסא .םילודג האובת ימסא לש תוצובקו רצח יניינב וב
ונבנש הריגאה תורוגממל ויתודימב בורק היהו ,'מ 5 רטוקב רפע ינבלמ
.לתה ברעמב הנבנ םסאה .הפוקת התואב המ'ג לתב

(רורה לת) הריירוה-ובא לת
ינופצבו ,תולדבנ תועבג ובורב יונב ,ררג לחנ לש תנופצה הדגה לע לודג לת
לש יללכ חטש ךותב ,םנוד 18-16 לש חטש תספותה ,הנוילע ריע תאשנתמ
הרקחנש הדיחיה איה ,היתוביבסל לעמ 'מ 10-כ תטלובה ,וז ריע .םנוד 100-כ
.ס"הנפלש ינשה ףלאב לתה לש תומדוקה תופוקתה ןמ עדימ ונל ןיא ןכ-לעו ,הכ דע
לש האצות ויה ,תירטמיסה התרוצו הנוילעה ריעה לש םילולתה תונורדמה
.ס"הנפל 7-ה האמב םירושאה הארנכ ונב םתוא ,םירוציב לש הרידא תכרעמ
תיביסמ המוחו ,לתה ילושל ביבסמ הדברוהש ,הבחר הללוס הללכ וז תכרעמ
המוחה ןמ תיכנא וטלב םילדגמ .'מ 4 לש יבועבו 'מ 4 לש הבוגב הרמתשהש
םילדגמה תאו המוחה תא .ינשהמ דחאה 'מ 15 לש קחרמבו 'מ 10 לש הבוגל דע
יקלחמ האבוה המדאה .המודא המדא לש תיתשתה לע התנבנש ,הקלקלח הכמת
,תישילשהו היינשה הנוכיתה הזנורבה תופוקתמ ימרק רמוח הליכהו םירחאה ריעה
םינבלב התפוצ הקלקלחה .(ס"הנפל 1,250-1,800) תרחואמה הזנורבהמו
התנבנ המוחה לש ימינפה ריקב .ןוציחה הדיצב החיוט ףאו ,רכרוכ ינבאבו
לש תודימב ,םיבר םינסחמ הב וצבושו 'מ 7,5 לש בחורב תימינפ הנמוא
.המוחה לעש םיניגמה תא ושמיש רשא ,'מ 2-x7כ

(רומ לת) יבר'גומ לת
יונב היה ,ררג לחנ לש תינופצה הדגה לע ,רושבה לחנל רורה לת ןיב
ריע :םירע יתשמ בכרומ היה הז לת .רומ לת אוה ,לת דוע וז הפוקתב
רצובו בשוי לתה .םנוד 35 החטשש ,הנותחת ריעו ,םנוד 3 החטשש ,הנוילע
,(ס"הנפל ינשה ףלאה לש היינש תיצחמ) תרחואמה הזנורבה תפוקתב רבכ
הפוקתב םג יאבצו ילהנימ סיסבכ שמישו ,ס"הנפל 7-ה האמב שדחמ הנבנ
.תיסרפה
לחנ לש יחרזמה הצקב ,ערש לתל חרזממ אצמנה םיבראמ לת ומכ ,רומ לת
;תורחאה תוילהנימה תודיחיה םע רשקל סיסב שמישש ,יפגא הפצמ לת אוה ,ררג
שמיש רומ לת וליאו ,ההובגה הלפשה םע רשקל סיסב שמיש םיבראמ לת
.םיה ףוח םעו רושבה לבח םע רשקל סיסב

רושבה לחנ ילית
ןילמוגה יסחיב חתפמ-רוזא דימת שמיש הזע ןיבו רושבה לחנ ןיבש בחרמה
תיצחמ) הנוכיתה הזנורבה תפוקתב רבכ .לארשי-ץרא ןיבו םירצמ ןיבש
ךרד םינשנו םירזוח שוביכ תועסמ וכרענ (ס"הנפל ינשה ףלאה לש הנושאר
תיצחמ) תרחואמה הזנורבה תפוקתבו ;םירצמ לא ,יניס-ןופצו לארשי-ץרא
- ךופהה ןוויכב שוביכ תועסמ וכרענ ,(ס"הנפל ינשה ףלאה לש היינש
.דועו ןונבל ,םיקמעה ,ףוחה תלפש לא םירצממ
ינוערפ לש םהימיב ,ס"הנפל 9-הו 10-ה תואמב םג הנשנו רזח הז בצמ
רזחו ,דוד תיב דגנו םיתשלפה דגנ ,ןוכרוסואו קשיש ,ןומאיס :םירצמ
.לארשי-ץרא םורדב רושא יכלמ לש םנוטלש תוססבתה םע ,7-הו 8-ה תואמב ךפהנו
,רסאלפ-תלגת ידיב םירצמ לש השוביכל רשג שארל זא ךפה בגנה-ןופצ בחרמ
להנימ יסיסבל וכפה רושבה לבח ילית .ןודח-רסאו בירחנס ,'ב ןוגרס
םיירושאה תונוטלשה ומיקהש ,השדחה למנה ריעל םירושק ויהו ,הקוזחתו
לש תיברעב) שייקור ריעה איה ,חיפרל הזע ןיב ,העראפ-ע לחנל ברעממ
תוירפמיאה :ךשמהב ואבש תוירפמיאה ימיב םג םיליתה וראשנ ךכו .(ונימי
,חיפרל וא הזעל םיליתה לש רשקה .תימורהו תיטסינלהה ,תיסרפה ,תילבבה
ךשמנ ,םהילע םיטילשה לש תוילכלכה וא תויאבצה תויוליעפל אצומ למנכ
.הלאה תוירפמיאה ימיב םג

(םיער לת) המ'ג לת
16-ה האמב הנושארל רצוב .רושבה לחנ לש תיברעמה הדגה לע לודג לת
,('מ 3 יבועב המוח) ס"הנפל 13-14-ה תואמב תומוחב ףקוהו רזחו,ס"הנפל
תמוח) ס"הנפל 9-10-ה תואמב ;םיתשלפה ידי-לע ,ס"הנפל 11-12-ה תואמב
תירושאה הפוקתב .(םירגוס תמוח בוש) ס"הנפל 7-8-ה תואמבו ,(םירגוס
שלחש ,'לשומ תיב' םוקמב הנבנ ([ס"הנפל] 630-679 ןודח-רסא ימיב)
ופסונ ,תיטסינלההו תיסרפה תופוקתב .בחרמה לכ לע תילהנימו תיאבצ
םינבלמ םלוכ ונבנ םימסאה .'מ 6-מ רתוי לש רטוקב ,םייקנע םימסא םוקמל
,םיבע תוריק תולעב תודוצמ 2 דצל ,ןה ףא תוינוטלש ,תורוגממכ ושמישו
.היתוחור שולשמ םירדח תפקומ תיזכרמ רצח ןהלו

(ןחורש לת) העראפ-א לת
.לוכשא קראפל םורדמ מ"ק 3-כ ,רושבה לחנ לש תיברעמה הדגה לע לודג לת
שבוגמ אוהו ,םנוד 60-כ וחטש .וביבס םירושימה לעמ 'מ 20 אשנתמ לתה
הזנורבה תפוקתב .םילדגמבו תומוחב ,םילולת תונורדמב וידדצ לכמ רצובמו
2,5 לש קמועב ריפח רהה ילגרל רפחנ ,(ס"הנפל 1800) היינשה הנוכיתה
יפלכ הנבנ ונממו ,('תיקנט-יטנא' הלעת ןיעמ) 'מ 12 לש בחורבו 'מ
בחורב ךפשמ רצי ןורדמה .'מ 18 ךרואל 400 לש עופישב ןווכמ ןורדמ הלעמ
רפעמ הקלקלח התנבנ ריפחל לעמ .וביבס תועבגה ןיבו לתה ןיב 'מ 24 לש
לש הבוגב הללוס וכפש וז לש השאר לעו ,איה םג תעפושמ הרוצב ,שובכ
ימינפ ריקמ התנבנש ,םינבל תמוח ונב הילעו ,'מ 5 לש בחורבו 'מ 6
דחאה :המוחל ויה םירעש ינש .המדא לש יולימ עצמאבו ,ינוציח ריקמו
וכותב .'מ 18x7,6 לש לדוגב רעש-תיב היה ,לתה חרזמ-םורדב רמתשהש
הזמו הזמ ונגה וילעו ,םירצ םירבעמ השולשו םיידגנ םיאת העברא ויה
ברעמ-ןופצב היה ינשה רעשה .לתה ינפ ךרואל המוחה הכישמה םהמש ,םילדגמ ינש
םירעשו םילדגמ ,תומוח - םינבמה לכ .ופיס קר ונממ רתונ םויכ ךא ,ריעה
םייקתהל וכישמה ןהו ,בטיה תופורצו תושק רמוח ינבלמ םייונב ויה -
לעש ,הארנ .(ס"הנפל 1200-1500) תרחואמה הזנורבה לש האבה הפוקתב םג
תפוקתב םיירצמה תונוטלשה ופיסוה םימודקה םירוציבהו םינבמה ידירש
.'לשומה (ןומרא) תיב' ומכ ,םישדח םיניינב תרחואמה הזנורבה
ונבנ לתה םורדב .תימורה הפוקתב יאבצ סיסבכ העראפ-א לת שמיש הנורחאל
ןיינב בוש הנבנ ןופצב .םילייחל םיניטקרסק ושמיש םהו ,םיכורא םינסחמ
,םינוויכ השולשמ תפקומ רצח ולו ןבא ויתודוסיש ,('מ 20x15) רצובמ
סיסב שמישו ,הביבסה לכ לע שלחש ,יאבצ זכרמ היה הז .ברעממ רעש רצחלו
םורדמש בחרמה לעו ,הזמ הזע תעוצר ךרדו 'םיה ךרד' לע הרימשלו הנגהל
.הזמ ול

הזע
םגו ;התישארמ ןענכ ץרא לש יברעמ-ימורדה ףוחב רצבמ ריע התיה הזע
םירצמ ןוטלש לש ינוגראהו יאבצה זכרמה היה הזעב .ךכ לע דיעי המש
אצומ-תדוקנ השמיש איהו ,(ס"הנפל 1200-1500) תרחואמה הזנורבה תפוקתב
.תוצרא דועבו הירוסב ןונבלב ,ץראב ירצמה אבצה לש המחלמה תועסמל
לש תישארה ריעכ התוא רציב (ס"הנפל ג"י-ה האמה) ןושארה יתס הערפ
השמיש המלש ימיב ףאו ,םהירע לכמ הלודגה הזע התיה םיתשלפה ימיב .ןענכ
"הזע דעו חספתמ" ,םורדב ותכלממ לובג הצק לש הבושחה ןויצה תדוקנ
.(, 4'ה ,'א םיכלמ)
תוכלממו ,הזמ 'הרופה רהסה' תוצראל םירצמ ןיבש ךרדה םא לע הבשיש ,הזע
תוצרא ןיב הכוויתש ,הבושח רחסמ ריע דימת התיה ,הזמ ןוכיתה םיה ןגא
תופוקתה לכב הילע ומחלנש ,הבושח תיגטרטסא אצומ-תדוקנ םג התיה הזע .הלא
.ס"הנפל ןושארהו ינשה םיפלאה לש
.ןוויו םירצמ ,הירוס ןיב תיזכרמ ריעל שדחמ הזע הכפה תיטסינלהה הפוקתב
םקיש תיזכרמ ריעכ .תיאבצה התובישחב םגו הרחסמ רשועב םג העדונ ריעה
,יזכרמ ירחסמ דיריו םישדקמ הנומש הב םיקהו ,ימורה סואיפמופ שדחמ התוא
25 דע ס"הנפל 66) ימורה ןוטלשה תפוקת לכ ךשמב ץראבש םילודגה ןמ
ךרדבו םיה ךרדב ועיגהש םייאבצה תונויגלל סיסב הזע התיה ,(הריפסל
הירחא האבה תיטנזיבה הפוקתבו וז הפוקתב .לארשי-ץראל םירצממ השביה
."םיסולכוא תבר" ריע הראשנ ,יברעה שוביכה ירחא םגו ,(הריפסל 640-325)
,תובר תויסנכ םעו אנפלוא תיב םע תירצונ ריעל הכפה תישימחה האמב
.ריפחבו תושדח תומוחב הפקוה איהו תואצחרמ הב ונבנ .תומסרופמו תולודג
םג התוא ורציבו ורזח .ימיטפה ןוטלשה לש תופוקתב שדחמ הרצוב הזע
1244-1177) םימלסומה לש יפוסה םנוחצנל דע ,םימלסומה םהיבירי םגו םינבלצה
.(הריפסל
תא הדיל חצינ ןושארה םילס רשאכ ,םיכרותה ידיב הזע הלפנ 1517 תנשב
ךרד בוש 1840 ןמלו ,ןואילופנ ידיב רצק ןמזל הלפנ 1799-ב .םירצמה
ףוחה ירעבש הלודגל הבשחנ איהו ,ירצמה החפ-םיהרביא ידי-לע הבכוכ
העבש רחאל ,םילגנאה ידיב הזע הלפנ 1917 רבמבונב 2-ב .לארשי-ץרא לש
,הלוכ לארשי-ץרא שוביכל ךרדה םהינפל החתפנ ךכבו ,המחלמ לש םישדוח
םיניינב הסוכמ ,ריעה בלב אצמנ הזע לת .הל תונכשה תוצראה שוביכלו
.רפחנ אלו םיינרדומ

(עבש-ראב לת) עבס-א לת
לארשי-ץרא לש תימורדה-תיבושייה הדוקנה םינמזה בורב התיה עבש-ראב
הברחש ,תרצובמ הכלממ ריע הב המקוה המלש ימיב .("עבש-ראב דעו ןדמ")
העבגה לע :המצוע-בר רוציב היה הז .(ס"הנפל 925) םעבחר ונב לש וימיב
לש קמועב ריפח רפחנ הינפלו ,'מ 7-6 לש הבוגב הללוס הכפשנ תיעבטה
לש האלמ המוח הילעו הלולת הקלקלח המקוה הללוסה לע .תוחפל 'מ 5-4
הבו ,בוריקב 'מ 4 לש יבועב ןבא לש ןתיא דסמ לע הדמע המוחה .םינבל
ס"הנפל 9-ה האמב לבא ,ריעה תא בירחה קשיש הערפש ,הארנ .תוגסנו תומדק
התנבנ בוש .גזגיזה תטישב התנבנש ,םירגוס תמוח םע תינשב ריעה הרצוב
תומוחב וכמתש ךמת תוריק ורבוחו ,המוחה תא 'מ 2 דועב ההיבגהש ,הקלקלח
הארנכ זאו ,ס"הנפל 701 תנשל דע תוחפל דמעמ קיזחה הז רוציב .םינבלה
.ירושאה בירחנס ותוא בירחה
בצמ ליחל הדוצמ עבש-ראב לתב המקוה (ס"הנפל 333-539) תיסרפה הפוקתב
,ריתי םילחנה תודג לע ויהש םיבושייה םע הלועפ ופתיש וישנאו ,ימוקמ
הקיזחהו תיטסינלהה הפוקתב הנקות וז הדוצמ .רושבהו םיקפוא ,עבש-ראב
,הריפסל היינשה האמבש הארנ .(ס"הנפל 4) סודרווה ימי ףוס דע דמעמ
הפוקת התיה ,(הריפסל , 117-115'סוטיק סומלופ') סונאירט לש וימיב
םידמימב ,ימור דצמ הדוצמה לש המוקמב הנבנ ןכלו ,ץראב טקש-יא לש
הטילשל ימורה ןוטלשה לש םינושארה תונויסנה ןמ היה דצמה .'מ 30x30 לש
הפוקתב .(לשמל ,םויה לש רתימ דיל תילצ תבריח) הדוהי רה םורדב תיבחרמ
עבש-ראב לש קיתעה עבורה אוה הז םוקמש ןכתיי) םוקמב קזחוה תיטנזיבה
,(םילייח 600-ל 500 ןיב) הטרוהוק תדיחי לש לדוגב ,בצמ ליח (תינרדומה
,(ברעמב) הזעל הנממו ,הילא תוכילומה םיכרדה לעו ריעה לע רומשל ידכ
.תובר תויסנכ ריעב ונבנ וכ ומכ .חרזמב ברעלו (ןופצב) הדוהי רהל
19-ה האמה ףוסב קרו ,עבש-ראב העקש ,(הריפסל 634) יברעה שוביכה רחאל
תוכרעמב בושח יטסיגול סיסבכו תיגטרטסא הדוקנכ שדחמ התנבנ (1900-1894)
טדנמה ימיב .םירצמב םילגנאה דצמ יופצ םויא דגנכ ,ץראה םורדב םיכרותה
.זוחמה ןיצקלו םיבשותל סיסב השמיש איהו םיבשות 4,000-כ עבש-ראבב ויה
.בגנה תריבל עבש-ראב הכפה לארשי תנידמ לש הנוניכ רחאל

'סמיל'ה
,םהימדוקל המודב ,םייטנזיבהו םייאמורה תונוטלשה ומיקה הזעל חלמה-םי ןיב
יזכרמ ןוגראל תופופכ ויהש ,הנגהו רוטיש לש תוילאירוטירט תוכרעמ
,רעוצ ןיב חטשב .יאבצ לשומ וב טלשש ןוגרא ,אבצו טפשמ ,להנימ לש
ןהו ,תויאבצ תודיחי שש תיטנזיבה הפוקתב ונכוש ,הזעו הדוהי רבדמ
תודיחי וחטביא העונתה יקרוע תא .םוי-םויה ייח תאו ףרועה תא וחטביא
,יאבצה תורישה ימייסמ לש םיבושיי ומקוה םינכוסמ תומוקמב .תודיינ
םהבש םידצמ ונבנ רפסו חתפמ ירוזאבו ,םהל ועייסו םהב וכמת תונוטלשהש
'סמיל'ה תכרעמ התיה וז .ףטושה ןוחטבל וגאד הלאו ,רמשמ תודיחי ובצוה
םתדידנ .םהלש תיזחב אלו תולובגה ףרועבש םיחטשב טקשה לע הרמשש ,תעדונה
בגנה-רהב םיבושיי לשו םירע לש םתחירפו ,החרזמו המורד תולובגה לש
.ןתוא הלטיב אל ךא ,תוינוחטבה תויעבה תרמוחמ הדירוה ,ןדריה-ברעבו
רה ןיב ,עבש-ראב תעקבל ןופצמש םיחטשב םג המייקתה 'סמיל'ה תכרעמ
יתכלממה ןוגראה דוע לכ דמעמ הקיזחהש ,'תיבחרמ הנגה' ןיעמב ,הזעל הדוהי
.יאבצ חוכבו דויצב ,ףסכב הב ךמת
תוכרעמב ,םיינשמ הפקתהו הנגה יסיסבכ ושמיש ררג לחנו רושבה לחנ ילית
םיליתה .םירצמו םיה ףוח לא בגנה ןופצו ןורבח-רהמ וכשמנש תויבחרמה
ןיבו הנוכיתה הזנורבה תפוקת ןיב ,םינוש ןמז יקרפב ץיח רוזא ושמיש
לא םימו בושיי תוכרעמ לע ססבתה ץיחה רוזא .תיטנזיב-תימורה הפוקתה
תמחלמב םג ךכ .םורדה ןמ אובל הלולעה הער לכ םדקל ידכ ,רבדמה ינפ לומ
חיפר ,הנצינ ,יניסמ םייכרותה תוחוכה לש םתגיסנ רחאל :הנושארה םלועה
הנבנ ,(1917) הנושארה םלועה תמחלמב םיילגנאה תוחוכה ינפמ ,'גולסעו
יחרזמה-ימדקה סיסבהו ררגהו רושבה ילחנ לש ריצה לע יכרותה ךרעמה
ידכ םש וזכור םילגר ליח לש תודותעו רויסו רושיק תוחוכ .עבש-ראבב
,רבמבונ שדוח לש ותישארב לבא .םורדמ הלועה ילגנאה חוכה תא ףודהל
לכו הזה הנגהה וק עקבנ ,םידדצה ינשל תובר תודיבאו םירמ תוברק רחאל
.םיטירבה ידיב לפנ רוזאה
הפי אצמנ ,ס"הנפל ןושארהו ינשה םיפלאה תפוקתב ןוכנו הפי היהש המ
,םייגולונכט םישודיח לש הפוקת - הריפסה רחאל ינשה ףלאה ףוסב םג ןוכנו
םיעצמאה ונתשהו דויצה הנתשה הבש הפוקת .קנטהו טוחלאה ,ןוריוואה ומכ
יבנלא לרנג היה לוכי ,ריהק תמוח לומ ,ותעשב ןואילופנכ .םייטסיגולה
תופיקשמ הירוטסיה תונש "4000:עבש-ראב - הזע וק לומ וילייחל רמול
ירוטסיה-יפרגואיג-וקאה דוסיה רכז תא היחה םגו ,קרדצ םג אוהו ; "םהילע
.םינמזה לכב עיפשמו דמועה