ימוחתניב טביהב הריזה
תרצות תונוש תופוקתב ויתודש ובינה ,בגנה לש ירבדמה ויפוא תורמל
יבשוי לש םהיתובקע תא תוהזל לק .גשגש ןהב רחסמהש םירע ונבו תיאלקח
תכסמ לש ירוטסיהו יבחרמ ףצרל םירשקתמ רשא ,םימודק בושיי ירתאב בגנה
הנש 4000-כ ךשמנש ,אלמ טעמכ ףצר ,תיתדו תיתרבח ,תיאלקח םייח
םיבושייב ץראה םורד סלכוא ,ס"הנפל ישילשה ףלאה לש הנושארה תיצחמה ןמ
,קוחרמל םיארנה םילודג םינבא ילג וריאשה הלא .םיידוונבו םייאלקח
.בגנה-רהב םיסכרה תוגספ לע
תורוב ,םיבושיי בגנב ודרש (ס"הנפל 1000 דע 1200) תילארשיה הפוקתהמ
הנושארה האמה דע ס"הנפל תיעיברה האמהמ) תיטבנה הפוקתב .תודוצמו םימ
יסרפה ץרפמה ןמ תורייש ורבע ויכרדבו ,בגנב רחסמה גשגש ,(הריפסל
640-324) תיטזיבה הפוקתב האישל העיגה בגנב החירפה .ןוכיתה םיה לא
וסנרפתהש ,םישנא יפלא וסלכיאש םירע בגנב ויה וז הפוקתב .(הריפסל
החירפה תופוקת תא ועטק דודיבהו קוחירה .אבצב תורישמו רחסממ ,תואלקחמ
םידוונ לש ץראל ,בזענ ץרא לבחל תורודה ךשמב ותוא וכפהו ,בגנה לש
.םיינוהמת םישרופ לשו חרוא-ירבוע לש ,םילד
תוערואמה דחא .תולרוג וצרחש,םיירוטסיה תוערואמ בגנה עדי תורחא תופוקתב
רבח אבצ לש המחלמה עסמ היה רוזאה תודלותב רתויב םיריעסמהו םיבושחה
(E.E.F - Egypt Expedition Force"ירצמה חולשמה ליח") יטירבה םימעה
תוכלשה םג ויה היתואצותלש ,הכרעמ הלהנתה בגנב .הנושארה םלועה תמחלמב
,המחלמב ארונה ןואפיקה רבשנ ןאכ .המחלמב תורחא תותיזח לע תובחרנ
.הלוכ המחלמב המכסהה תומצעמ ןוחצינל רבד לש ופוסב איבהש ךלהמב
םישימחו האממ רתוי ,וילחנבו ויתועבגב ,בגנה יליבשב וכלה וז הפוקתב
הפוקת ךשמל .(םילמג ,םיסוס) תומהב הזה רפסמה תיצחמכו ,םדא-ינב ףלא
,ססות ץרא לבחל בוזע ץרא לבחמ וכפהו ןיטולחל רוזאה ינפ ונתשה הרצק
תינרדומ ריעו םיבושיי ,םירשג ,םישיבכ ,תבכר תוליסמ .ימנידו חתפתמ
.רבדמה בלב הליל-ןיב וחמצ -
,סוטמה תא :היגולונכטה ישודיח תא םג הז חדינ רוזאל האיבה המחלמה
.תומחלמה תודלותב ,הנושארל ,ןאכ ולעפוהש ,קנטהו טוחלאה

ועבקש וק אלא ,המחלמ תפמ לע יארקא הנגה וק ונניא עבש-ראב - הזע בחרמ
םילוקישה ןמ ,1917-ב לארשי-ץראב המחלמה עסמב םייטקטה םיכלהמה יבצעמ
,םירוציב וק דוע הז ןיא .עקרק ינותנו תוחוכ יסחי ,בצמ תכרעה :לש
,תמיוסמ הריזב םייאבצ םיכלהמ תוחתפתהמ האצותכ תמיוסמ הכרעמב ןנכותש
,םייגולואיג םינייפאמ הלש ,תידוחיי העוצר לע סרפתמה וק והז .םיוסמ ןמזב
םירושקו ,ינשה ךותמ דחא םיעבונה ,םייגולואיכראו םייגולורדיה ,םיימילקא
.תפעוסמ הקיזבו ,םיירוטסיהו םייגולוקא ,םיימוחתניב םירשק גראמב הזב הז

עבש-ראב ןוינק) ינוינק ץורע לש םודק יאוותב אטבתמ יגולואיגה דוחייה
דוחייה רזגנ הנממו ,תיעקרק-תתהו תיעקרקה תיתשתה תא בציעש ,(םודקה
םיזכורמ תוראבו תועיבנ ,תונופטש לש םימרז .רוזאה לש יגולורדיהה
רפסה .דחוימה יגולואיג-ורדיהה דובירהמ האצותכ ,ריבכמל וז העוצרב
חימצהל ןתינ םהב ,ערזמה יחטש ןיב לידבמו וז העוצר ףפוח ימילקאה
.ןומישיה ןיבו ,לעב-ילודיג
הזנורבה תפוקתמ לחה .ולא תויפרגואיג-וקא תונוכת םדאה לצינ רבעב רבכ
םירצבתמ ןיב תוחצנתה וקכ וז העוצר תשמשמ ,ס"הנפל ישילשה ףלאב ,הנוכיתה
וצלאנ ,הירוטסיהה ךלהמב םיבר תואבצ יאיבצמ .םורדמ םישלופ ןיבל ןופצב
םימה תקפסאמו לחנה לש תיעקרקה הנגההמ ונהנש ,וקה יניגמ םע דדומתהל
ררג לחנו רושבה לחנ ילתב ושמתשה הלא םיניגמ .ויתוראבו ויתועיבנ לש
ןורבח רהמ וכשמנש ,תויבחרמה תוכרעמב םיינשמ הפקתהו הנגה יסיסבכ
ססבתהש ,ץייח רוזא היה הז .םירצמו ןוכיתה םיה ףוח לא בגנה ןופצמו
הער לכ םדקל לכויש ידכ ,רבדמה ינפ לומ לא םימו בושיי תוכרעמ לע
.םורדמ אובל הלולעה
,םורדמ םישלופ ינפמ ץראה לע ןגמה םירוציב וק לש ךשמתמ םגד ,אופא ,והז
תרשרש לע םיבשויה םיניגמ םע דדומתהלו לחנה תא םכרדב תוצחל םיצלאנה
תינרדומה תימלועה המחלמב םג .יעקרק ןורתימ םג םינהנה ,םירצובמ םילית
וחילצה םיתוחנ תוחוכ יסחיב .םייאבצ םירוציבל הז וקב ושמתשה הנושארה
ללכושמה ,לודגה יטירבה אבצה תא םישדוח 9 טעמכ ךשמל םולבל םיכרותה
.עבש-ראב - הזע בחרמב ,דיוצמהו
םיגורה יפלא וריאשהש תוברק ,םירמו םישק תוברק ןאכ וערזש לטקה תורמל
הפוקת לש התליחתל ךרדה תא םה וללס ,םהיתוחפשממו םהיתבמ קחרה םירובק
לש הפוקת ,ידוהיה בושייה לש תצאומ תושדחתה לש הפוקת ,לארשי-ץראב
.לארשי תנידמ המקוה הפוסבש ,תינויצ תוררועתה