ירוטסיה-ואיג עקר
םייגולורדיהו םייגולואיג םינייפאמ
ןונכתב םילוקישה תכרעמב רתויב םיבושחה םימרוגהמ אוה *עקרקה םרוג
.העתפהה םוחתבו תודיינהו תוריבעה םוחתב תערכמ ותובישח .יאבצ
תרשפאמ הניא ךא ,הריהמו ההובג תודיינ תרשפאמ תקדוהמו החוטש עקרק
תרתובמו תיררה עקרק .העתפהה םרוג לוצינ תרשפאמ הניאו ,רותסמב העונת
ילבמ םוי רואב עיגהל ,םימיוסמ םירקמב ,תרשפאמו רותסמב העונתל הפידע
.הריהמו ההובג תודיינ תרשפאמ הניא ךא ,דעיה יתאפל דע תולגתהל
תודימע השק עלסב תורופחמ .עקרקה תיתשתב יולת םירוציבה לש םקזוח םג
.ןתנכהב רתוי לודג ץמאמ תוכירצמ ךא ,ךר עלסב תורופחמ רשאמ רתוי
רתוי הובג םיזתנה רוזיפו רתוי ךומנ השק עלסב םיסיסרה תגיפס רשוכ םג
.ךר עלסב רשאמ
הזגפהה תליחת םע דימ םיכרותה ירוציב הזע תולוחב וסרהנ וז הביסמ
ורמתשה ,עבש-ראב דיל ןוטרקה יעלסב םהיתוריפח ,תאז תמועל .םיטירבה לש
.םויה דע
Geology

תוכרעמב םימה .םימה תורוקמ תסורפתב רושק תיתשתב ףיקע יאבצ ןיינע
תאו הכרעמה יכלהמ תא ןיבהל ידכו ,ילרוג םרוג ויה 1917-ב עבש-ראב
.הז םרוגל סחייתהל שי ,היתואצות
םירזגנ הנממ רשא ,תיגולואיגהו תיגולופרומואיגה תיתשתב קוסעי הז קרפ
תסורפתו םוהתה ימ תמירז ,תיליעה המירזה ירטשמ ,רוזאב זוקינה ינגא יפוא
.תועיבנה

היגולופרומואיג
הלהנתה ובש רוזא ,עבש-ראב- הזע רוזא תא קלחל ןתינ ,תיגולופרומ הניחבמ
,רכרוכה יסכר ,ףוחה תעוצר :םיירקיע הנשמ ירוזא השישל ,1917-ב הכרעמה
.עקב-בבוח תומרו עבש-ראב תעקב ,בהל תועבג ,סלה ירושימ

:ףוחה תעוצר .א
דברומש ,רכרוכמו ריעצ לוחמ תבכרומו םיה ףוחל ליבקמב תערתשמ
תעוצר בחור ,הזע תברקב רושבה ךפש רוזאב .םיהמ מ"ק 5-כ לש קחרמל דע
םירדוח תולוחה ,סנוי-ןאח רוזאב ,ול המורד ךא ,םצמטצמ (תונויד) תולוחה
םיעיגמה ,הצולח תולוחו הרנוש תולוח הלא .בגנה ברעמ-ןופצ יבחרמל קומע
םישקה רכרוכה יסכרב היולת תונוידה תסורפת .הנצינ - םיללט שיבכל דע
תולוחה תעוצר ,םיהובג םיסכרה םהב תומוקמב .ןתחתמ םיאצמנה םיקיתעהו
.המינפ קומע םירדוח תולוחה ,רכרוכה סכר ץרפנ םהב תומוקמב .הרצ

:רכרוכה יסכר .ב
ליבקמב םיערתשמ ,ןופצב ףוחה תעוצר ירוזא ראש ומכ ,רכרוכה יסכר
.וז תויליבקמ תתחופ ,ףוחהמ םיקחרתמו הזעמ םימירדמש לככ .ףוחה וקל
יברעמה עופישהו ירטמיס וניא ,הזע - סנוי-ןאח וקב רבועה ןושארה סכרה
- םע-רינ - ראטנומ-ילע וקב ינשה סכרה .יחרזמה עופישהמ לולת ולש
ירושימ ידי-לע םיבר תומוקמב עוטק אלא ףיצר ונניא ,הנופצו תורדש
יראב - םירינ וקב ףסונ סכר לש םידירשב ןיחבהל ןתינ .םילחנ לש ףחס
.המחור - דעס -

:סלה ירושימ .ג
15,000-כ) ריעצה סלה .הז ץרא לבחב טילשה ןייפאמה םה סלה ירושימ
ינפ-לע עקש אוהו ,הקירפא-ןופצמו יניסמ תוחור ידי-לע אבוה ,(הנש
הנשמ רוזא .עבש-ראב תעקבל דעו םירינ - דעס וקמ ,םילודג םיבחרמ
תא םירבוש ותוא םיצוחה םילחנה יקיפא קרו ,חוטשו ףוצר וטלפ אוה הז
תונרתב ףונ םיבר תומוקמב םירצויו תולקב וכותב םירתחתמ םה .ףצרה
,םיירושימה חטשה ינפ לש וז תיגולופרומ הנוכת .("Badlands") ףעוסמ
םהל הקינעמו ,םיקחרמל ףונב םירקדזמה םיליתה תא תאש רתיב הטילבמ
.תדחוימ תיגטרטסא תובישח

:בהל תועבג .ד
ןיבו ,ברעמב בגנה רמשמ ירושימ ןיב 'עבצא'כ תורדוח הלא תועבג
ימורדה הצקה תא הווהמ וז תינריג-תינוטרק החולש .חרזמב היקל תעקב
תושלוח בהל תועבג .ןורבח ירה םודה תא תווהמ הלאו ,הלפשה תועבג לש
יפרגופוט לושכמו ןיוצמ יטקט זחאמ שמשל תולוכיו ,ןתביבס לע בטיה
הברעמ םיזקנתמ םבורבש ,םיצורע םיצוח תועבגה תא .ברעמ-חרזמ ןוויכב
.שיטפו ררג םילחנה לש ןושאר רדסמ םילבויה תא םירצויו

:עבש-ראב תעקב .ה
יוארה ןמ ,ליעל םירכזנה סלה ירושימל המוד יגולופרומה הנויפיאש ףא
ןיב קובקב ראווצ התויה ללגב דוחיי תלעבכ עבש-ראב תעקב תא תוארל
עקב-בבוח תומרו ןופצב בהל תועבג ,ברעמב סלה ירושימ ,חרזמב דרע תעקב
תעוצר טעמל) הלאה ףונה תודיחי לכש ,יזכרמ ריצ תשמשמ העקבה .םורדב
.וב תושגפנ ,(ףוחה
.דרע תעקב תאו ןורבח רה םורד תא זקנמו העקבה תא הצוח עבש-ראב לחנ
לע םישקמש ,םינטק םינוצורעל םיכרה סלה ירושימ תא םירתבמ וילבוי
.תוריבעה

:עקב-בבוח תומר .ו
בבוח לחנ ,םידטא לחנ ,רכס לחנ) עבש-ראב לחנ לא םיכפשנה םיצורע
ףצר אללו רתוי תוכומנ הלא תועבג .תוינוטרק תועבג םירתבמ ,(דועו
תולוח .תועבגה ןיבש תועקבב סל תדברהו תולוח תרידח רשפאמה רבד ,יכשמה
םירצויו תועבגה ןיב רכס לחנ תצרפ תא םילצנמ ,םיהמ םרוקמש ,הרנוש
שיבכל ליבקמב תכשמנ וז 'עבצא' .ןוטרקה תועבג בלב הכירפ תילוח 'עבצא'
.םיבאשמ-ראב דע ול ברעממו ,םיבאשמ תמוצ - בגנה תמוצ

היגולואיג
.1935-ב רוזאה לש היגולואיגה תא ורקחש םינושארה ויה הקינומלסו דרקיפ
רחואמ .Journal of the Palestine Oriental Society-ב םסרופ רקחמה
רוזאה תא (Blake & Gokdshmidt) טדימשדלוגו קיילב ורקס ,1947-ב ,רתוי
.יטירבה טדנמה תלשממ לש םימהו תובשייתהה ,עקרקה תקלחמ לש רקס תרגסמב
םיפדעומ םייוגלואיג םינותנ לעב אוה עבש-ראב - הזע וק יכ הלוע םתדובעמ
,חרזמ-םורד ןוויכב דחאה - םיליבקמ םירבש ינש ללגב ,תועיבנ תוחתפתהל
.ברעמ-ןופצ ןוויכב רחאהו
ריבס ךא ,םירבשה לש 'הקירז'ה ןוויכ והמ ןיבהל ןתינ הפמב תוננובתהמ
תויעקרק-תת תומירז וכות לא ךשומ ןברגה .ינקוילפ ןברגב ןאכ רבודמש ,חינהל
.םיכומס םירפווקאמ
ןיב ,תוראבו םיחודיקתרזעב טדימשדלוגו קיילב ועציבש יגולואיג ךתחב
לע תדברומה ,תיבובקנ לוח-ןבא תבכשב ןיחבהל ןתינ ,עבש-ראבו הזע
םיחודיק .םוהת ימ תורבטצהל ילאידיא הנבמ והז .המיטא היקס תיסרח תבכש
יפושחממ תוצרופה תועיבנ וא ,ךרהו ריעצה יסל-ילוחה םויבולאה יוסיכב
לש בוט לוצינ ורשפאי ,םילחנה יאוותב היקסל תחתמש ןקואאהו היקסה
30-ה תונשב םיחודיקה ןמ טדימשדלוגו קיילב לש םהיאצממ .םוהתה ימ
,יראב-דעס רוזאב בינ דוד לש ימסייסה רקסה חותינ םוסרפ םע ותמאתה 40-הו
,עבש-ראב רוזאב םידודר םיחודיקמו ,הז רקס תואצותמ .60-ה תונש תליחתב
םיעקשמב הסוכמ אוהו ,קומע ןוינק םייק עבש-ראבל הזע ןיבש בינ קיסה
עבש-ראב - הזע בחרמ לש תיגולואיגה תיתשתה ,בינ לש ותעדל .םיריעצ
ןקוימב רצונש ,םודק רהנ ןוינק לש המירזה יאוות לע הבורב תדברומ
,ןמצריבג והילדג ןוינקה תא רקח 70-ה תונשב .(הנש ןוילימ 16כ ינפל)
םודקה ןוינקה לש תנכדועמהו תנקותמה תילאיבולפה הנומתה תא ססיב אוהו
.םויכ ןותחתה רושבהו עבש-ראב ילחנ ןגא לש ףונה בוציע לע ותעפשהו
:ןוינקה לש תיגולואיגה הירוטסיהב תויביזוריא תופוקת שולשב ןיחבהל ןתינ
המרה ללגב ,(הנש ןוילימ 16-כ ינפל) ןותחתה ןקוימב ,הנושארה הפוקתב
,ינקירפא-ירוסה רבשה לש ומויק ינפל ,החרזמ תיברעה המרופטלפה לש תינוטקט
1,000-כ לש קמועב היה יברעמה הפיחסה סיסבב ולש רעפמה חתפש רהנ רצונ
םינוילעה וילבויו ,החרזמ קחרה רוחאל רתחתה רהנה .ויפתכל תיסחי 'מ
ףוסב .תידועסה-ברעבש קובטו ףוא'ג םויה תואצמנ וב רוזאל דע ועיגה
תא עיקשהו קיפאה רעפמל םיה רדח ,תינגוריפא הדירי תובקעב ,הפוקתה
.'םיקיז תרוצת'כ עודיה יולימ ,ןוינקב ןושארה ימיה יולימה
תינש םיה רדח ,(הנש ןוילימ 90כ ינפל) ןוילעה ןקוימב ,היינשה הפוקתב
התיה וז הרידח .'גלקיצ'ו 'עבש', 'לשא תיב' תורוצת תא עיקשהו ןוינקל
יפתכ לעמ םג םיטנימדס העיקשהו ,םחוריו דרע דע העיגה ,רתויב הקומעה
.ןוינקה
תריגסמ האצותכ ,(הנש ןוילימ 7-כ ינפל) ןקוימה ףוסב ,תישילשה הפוקתב
,תוריהמב שבייתהו הדאתהש ,רוגס ןגאל ןוכיתה םיה ךפה ,רטלרביג ירצימ
.חלמ ינגאו תוילוח תוחבס ורצונ ותיעקרקבש ,קנע יתשבי עקשל ךפהו
,'יניסמה תושבייתהה עוריא' וא 'יניסמה תוחילמה רבשמ'כ עודי הז עוריא
.ךומסה ןגאה לא ומרזש ,םילחנה לש זוקינה תוכרעמ לע עיפשה אוהו

םכשמהב םיקומע םינוינק ןוכיתה םיה תיעקרקב ולגתה םיימסיסס םירקסב
םיטנמידס ומרז תורהנב .דועו ןושיקה ,ןוקריה ,רושבה ילחנו סולינה לש
.'קיפא תרוצת'כ םיעודיה ,טרמולגנוקו לוח רקיעבו ,םיילאיבולפ
,(הנש ןוילימ 5-כ ינפל) ןקוילפה תליחתב רטלרביג ירצימ תחיתפ םע
.ןוכיתה םיה ןגא תא שדחמ ואלימו יטנלטאה סונאיקואה ימ ורדח בוש
םויכ תפשחנה ,'תשלפ תרוצת' תא עיקשהו םימודקה םינוינקה ךרד רדח םיה
.עבש-ראב תעקבבו לאערזי קמעב ,ףוחה רושימב םינוש תומוקמב
לחנ ןגאו עבש-ראב תעקב ולחה ,ןקוטסיילפה תישארו ןקוילפה ףוסמ לחה
,(םיטרמולגנוקו םיקולח) םיירהנ םיעקשמבו (סל) חור יעקשמב אלמתהל רושבה
רושימ ורציו (ןוטרקה) םיינקואאהו םיינגואינה םיעקשמה יבג-לע ודברתהש
.חרזמ יפלכ הבר תוניתמב הבגתהש ,ףיצרו חוטש
דע 200 ינפל) ועיפשה ,הזעל ךומס ,רושבה לחנ לש ןותחתה ולבוי קלחב
םינייפאמה ,םיינקוטסיילפה םיילבולגה םיינוחרקה םיכילהתה (הנש ףלא 15
ףוחה וקל םיליבקמ םיסכר השולשב םיאטבתמו ,ץראב ףוחה תעוצר לכ תא
תיילבמו תויכנוק ידירשמ ,םיטרמולגנוקמ ,רכרוכמ ,ףוח יעלסמ םיבכרומו
,תוינוחרק-ןיבה תופוקתב ,תונשנו תורזוח תופצהמ האצותכ הווהתה הז ףונ .עלס
םיסכרה ןאכ ,ףוחה רושימ ןופצב ומכ אלש .תוינוחרקה תופוקתב תוגיסנמו
תויגולואיג תובכשל תחתמו תולוחל תחתמ םירובק ףא םקלחבו ,רתוי םיכומנ
.תוריעצ
ירהמו ןדריה-רבע חרזמ ירהמ תומירזה ימימ תא לזג ינקירפא-ירוסה רבשה
ןוינקה לש ותושבייתהל המרג ןקוטסיילפב ותעיקש יכ ,םייחרזמה ןורבח
.רוזאה תא הצחש ,לודגה
יניס-ןופצמ תויברעמ-תוימורדה תוחורה םע םיעסומה סלהו לוחה תדברה יכילהת
תורכינ תומצועל םיעיגמו הזה םויה םצע דע תופיצרב םיכשמנ ,הקירפאמו
םיריעצה םיעקשמה ורבק םימיוסמ תומוקמב .(הנשב 'מ 12 דכ דע םיתעל)
לשו לוחה לש ךוראית רשפאמ הזו ,תומודק תוישונא תורבח לש םידירש
תומירזה ורתחתה םהיתובקעבו ,בגנב םיעקשמה ורבג ןקוטסיילפה ךלהמב .סלה
עבש-ראב ילחנ לש זוקינה ינגא לש םתוליעפ תא ושדיחו ,הגרדהב תויליעה
.(ןוינקה) םודקה לחנה לש הזל הווש יללכ ןוויכב רושבהו
יחכונה הנבמב עבש-ראב תעקב התיה ןקוילפב רבכש ,ןייצמ (1986) ןמרבליז
זוקינה תכרעמש ,ןייצמ בינ םג .םודקה רושב לחנ יאוות לא הרבחתהו
ינגואינ-םורט ,םודק יאוות לע תנעשנ רושבה לחנ לשו עבש-ראב לחנ לש
,עבש-ראב לחנ לש ונוויכ יונישל הביסה .( 1986,ןמרבליז Neev, 1960;)
תיתשתה .ןוכית-ןותחתה ןקוטסיילפב סלה תובכש יוסיכ תעונת איה ,ותעדל
םירטמולגנוק ינפ-לע תחנומ עבש-ראבל ברעממ םילחנה לשו שיטפ לחנ לש
.עבש-ראב לחנ לש ינושארה ינגואינה יאוותל תודע - םיינגואינ

היגולורדיה
תומהב וחקל הבש ,הירוטסיהב הנורחאה המחלמה התיה הנושארה םלועה תמחלמ
,יניס-ןופצב יטירבה ץמאמה לש ואישב .הלבוהו המיחל ילככ יתועמשמו ליעפ קלח
40-כו םדא-ינב ףלא 200 (E.E.F.) 'ירצמה חולשמה ליח' הנוכש ,חוכה הנמ
ךלהמב תיזכרמ תיעצבמו תיטסיגול היעבל תויהל ךפה םימה םרוג .תומהב ףלא
.לארשי-ץרא םורדבו יניסב המחלמה
םרוג היה ,הירוסבו ןדריה-רבעב ,ץראה ןופצב המחלמה עסמ ךשמהב םג
,דחוימב יטירק םימה םרוג היה עבש-ראב - הזע וק תעקבהב ךא ,בושח םימה
ימי תעבש ךשמב .ןולשכל וא החלצהל הלוכ הכרעמה לרוג יולת היה ובו
אל ןכוסמ ביוא אמצה היה ,הל ןופצמו עבש-ראבב 1917, ויתסב ,המיחלה
וחטבוהו תיפוס וקה ץרפנשכ קר הפלח אמצה תנכס .יכרותה ביואה רשאמ תוחפ
ררג לחנ יקיפאבו עבש-ראבל ןופצמש תועבגה ןיב םימה תורוקמ םיטירבל
.רושבה לחנו

רוזאה לש היפרגורדיה
.ררג לחנו עבש-ראב לחנ ,רושבה לחנ :רוזאה תא םיזקנמ םילחנ השולש
:ולאה םירוזאה ןמ בגנה-רה ןופצ תא םיזקנמ יליעה רושבה לחנ ילבוי
ךומסב .הצולחו םיביבר ,הדש-יבאשמ רוזא בגנה-תמר ,רקוב-הדש ,םחורי
דרע תעקב תא זקנמה ,עבש-ראב לחנ וילא ךפשנ (תנסא ראב) ינאסא ריבל
בור תא םרותו ,ןותחת רושב לחנל ךפשנ הז לחנ .ןורבח רה םורד תאו
רושבה לחנ לא ךפשנ ררג לחנ .ףרוחב רושבה לחנ לש תוינופטשה תומירזה
לחה ,עבש-ראבל תינופצ בחרנ רוזא זקנמ אוה .וכפשל תיחרזמ מ"ק 10-כ
לחנ אוה הז לחנ לש בושח לבוי .ברעמב התזע בחרמב הלכו בהל תועבגמ
יחכונה רושבה לחנ לש וליג .עבש-ראב תברקב םיליחתמ וילבויש ,שיטפ
.סלה לש ךירפה עקשמה יוסיכ לע םרוז אוהו ,הנש יצחו ןוילימכ אוה

תונשב רפחנש ירוטסיהרפ רתאב ופשחנש ,םייגולואיכרא םיאצממ ךמס-לע
ףלא 40-כ ינפלש הארנ ,(ןחורש לת לומ) לחנה לש תיחרזמה הדגב 70-ה
וסלפמ לעמ 'מ 75-ב הובג לחנה לש וסלפמ היה (ןוכית תילואילאפ) הנש
תפוקתב לחנה לש ותושדחתה תישאר תא עובקל רשפאמ הז אצממ .יחכונה
רושבה לחנ םרז זא .(הנש ףלא 60 דע 100 ינפל ,םריו) ןורחאה ןוחרקה
.םיכרה םינקוטסיילפה םיעקשמב קומע רתחתה הרצק הפוקתבו ,רעוסו זע םרזב
ןוויכל חרזממ סל ועיסה םימ ימרזו םילחנ ,והבגו ויתודג וכלה ליבקמב
20-כ ךשמנ הז ךילהת .והבגו וכלהש ףחס תואתלד ורציו רושבה לחנ קיפא
תפוקתל ינפחוסה רהנה לש וירוענ ושדחתה ,ןקלוהה ףס לע ,זאו ,הנש ףלא
.יחכונה וסלפמל דע טעמכ ,םידחא םירטמב וצורע קימעה בושו ,המ
ןתינש ,ינוציק ימילקא יוניש לע העיבצמ חטשה ינפ-לע השדח סל תבכש
.הנוחשה הפוקתה ,(ס"הנפל 4000-8000) תיתילואינה הפוקתל ותוא סחייל
.(ס"הנפל 3200-4000) םייתילוקלכ םירתא םיאצמנ וז סל תבכש לע
לש המירזה יווק יכ ,הארמ רוזאב םילחנה לש זוקינה תוכרעמ תפמב טבמ
,רעורעל ,ןימי רושיממ ,ינגואינה ןוינקה תא םרקיעב םיפפוח םילחנה
.ברעמ-ןופצל חרזמ-םורדמ יללכ ןוויכב - עבש-ראבל

םימה תורוקמ תסורפת
רמתשה ןקלחש תורמל .תוראב רפסמ תויוצמ בהל תועבגבו עבש-ראבל תינופצ
ךותמ םימה תא ובאש תונורחאה םינשבש הארנ .ושבייתה ןלוכ ,םויה דע
.תוראבה לש רפיווקאה
ראב) יטאקס ריב .בטיה םבורב ורמתשה ןביבס םינקתמהו תוראבה ינבמ
.הכומסה תקושה ללוכ ,הפי הרמתשה ,יטאקס לתל ךומס ,(תקוש

,(גלקיצ ראב) הפליווח ריב ,(ןתסוב ראב) ןתסב ריב :ןה בהל רוזאב תוראבה
.(ןומר ןיע) הלחוכ ריבו ףוח-ובא ריב ,ילאר'ג ריב ,הלת ראב
ןהמ שולש .תוראב 17 הנושארה םלועה תמחלמ תפוקתב ונמנ עבש-ראב ריעב
לחנב ןפרע-ובא ריב .יוודבה קושהו הריעזה הכאלמה רוזאב הפי ורמתשה
ריב הרמתשה ריעל ברעממ .'רגר רשג' לע תודובעה ןמזב המתסנ םישבוכ
.קייקר-ובא
םיטירבה וכמתסה ןהילעו ,ריעב ,רומאכ ,ויה רתויב תועפושה תוראבה
6-ה דע רבוטקואב 31-ה ןיבש םימיב התביבסבו עבש-ראבב םהיתולועפב
וצלאנ ,זא רבכ ובזכא ריעל ץוחמ תוראבהמ קלחש ןוויכ .1917 רבמבונב
תוקשהל ידכ ,רתויו מ"ק 20-כ לש קחרמ םוי לכ תכלל תודיחיה ןמ קלח
.תומהבה תא
לחנב .םילחנה יקיפאב תועיבנה ויה םימ לש רתויב םיחיטבמה תורוקמה
ךרואל תועיבנ לש תופופצ תוצובק תומייק ,רורה לתו ערש-לת ןיב ,ררג
דע ףחסה תובכשב רתחתמ לחנה קיפא ןהב תודוקנב תוצרופ ןהו ,מ"ק 8-כ
עצוממב העיגמ תועיבנה תקיפס .םיינקואאה ןוטרקה יעלס תיתשתל עיגמש
םימה תוחילמו ,םינק תושיח תוסוכמ תועיבנה .העשב ק"מ תורשע המכל
.תומהבל הריבס תוחילמ ,רטילל רולכ םרגילימ 600-ל 500 ןיב הענ ןהב
ריב איה ,קיפאה הלעמב הנושארהו רושבה לחנב רתויב תימורדה העיבנה
םיביבר לחנ שגפמ רוזאב תוראב תצובק יהוז ,השעמל .(ליח ראב) הלימת
הירחא .םידטא לחנ םע רושבה לחנ שגפמ דיל הצולח תוראבו ,רושבה לחנ םע
התוחילמו העשב ק"מ 20-כ איה ףרוחה ףוסב התקיפסש ,(תנסא ראב) ינאסא ריב
.רטילל רולכ ג"מ 1,000 לעמ
ריב לש וזמ הלופכ התקופתש ,(םילאצ ראב) קנש ריב איה הירחאש ראבה
1,200-ל תברקתמ התוחילמו ,הנשה תומי לכ תעפושמו רתוי הביצי איה .ינאסא
.רטילל רולכ ג"מ
ימיב ךא ,הנטק התקיפס .םימשגה ימיב קר הליעפ (ןחורש ןיע) הערפ ןיע
דחוימה .ץיקל דע םימ םע ראשנש ,ק"מ 2,000 לש חפנב בג תאלממ איה ףרוחה
,קיתע ףוח עלס לש וסיסב לע תרגאנו תמרוז ,תעבונ איהש ,וז תכרעמב
.םיקולחה סיסבב אצמנה
.רושבה לחנ קיפאב רתויב לודגה ןייעמה איה (רושבה ןיע) הלאלש ןיע
.רטילל רולכ ג"מ 1,300-1,200 ותוחילמו העשב ק"מ 75-60-כ ותקופת
דע הליעפו הלודג ראב ,(םיבאשמ-ראב) 'גולסע ריב :ןה תופסונ תוראב
הכרד רבעש ,'בוכרה ירבדמה סופרוקה' תודיחי תא השמיש ראבה .םויה
.עבש-ראב לע הפקתמל וכרדב ,1917 רבוטקואב 31 םויל רוא
לע תאצמנה ,תוראב רסירתכ לש הצובק יהוז - (חונמ ראב) חילמא ריב
.הערפ-לא לתל תיחרזמ ,(םילאצל םירוא ןיב) ןיסוס-ובא תעאק רושימ
םיזקנתמ וילא ,חרזמ יפלכ םמורתמה ךפשמכ ותרוצו סל רושימ אוה רושימה
םימשגה תומיבו ,רושימב םיעלבנ םהימימ ,חרזמ-םורדמו חרזממ םיצורע רפסמ
תאצמנ חילמא ריב .רושבה לחנ ןוויכב תיעקרק-תתה המירזה תא םירבגתמ
.חונמ לת דיל ,םיקפוא לחנב

תימור הרייע התיהש ,(עמש-ראב) ראפ-לא תברח תאצמנ הז רושימ לש וחתפב
תונוטלשש ,תוראב רפסמ תואצמנ םוקמב .םויה דע חטשב םירכינ הידירשו
.30-ה תונשב וצפיש יטירבה טדנמה
םישדחמ לחנה לש תונופטשהו תומירזה ימ .א :לופכ רפיווקאב םימה רוקמ
ימב םרוקמש ,םינוילע םוהת ימ .ב ;הכומנ םתוחילמש ,םימב יאלמה תא
םירצענ םימה רשאכ .עקרקל םירדוחו ןורבח רה ילופישב םידרויה םימשגה
םילחלחמ םה ,(םיראווח ,תויסרח ,ינקואא ןוטרק) תורידח ןניאש תובכשב
.ןהב םירגאנו םיקולחה תובכשב םירצענש דע ,תובכשה עופיש םע הברעמ
.ההובגה תוחילמה יאשונ םה הלאה םימה

,םיכרדו םיריצ ללוכ ,תיתשתהו היפרגופוטה ינייפאמ :יאבצה ןבומב עקרק *
.םינושה תיסכתה יביכרמו ,םילושכמ,תוריבע ,תיפצתו שא-תודש