תוברקה ירתא לש םוקמ הארמ - הריזה
ןיבל חטשה תונוכת ןיב הקיזה לע םירואיתב תעפושמ תיאבצה הירוטסיהה
."המחלמה תונמא" הדלונ זאמ תונוש ברק תוריזב הננגמ יכרעמ
,דנלטוקסל הילגנא ןיב יטירבה יאב יאמורה סמילה תא םיקה סונאירט
ןיב םינדראל םיפלאה ןיב ומיקה וני'גמ וק תא ,יגולואיג רבש וק לע
,היינשה םלועה תמחלמ יהלשב םינמרגה םירוציבה וק תא ,םלועה תומחלמ יתש
תמרב ילארשיה םירוציבה וק ,ינופצה םיה ףוחו סנמל תלעת ךרואל ומיקה
"בלרב וק"ו םילת תרשרש לע ןעשנ ,םימיה תשש תמחלמ ירחא םקוהש ,ןלוגה
.ץאוס תלעת לע ןעשנ יניסב
תכרעמב "עקרק"ה םרוג לש ותובישח תא םיפקשמ ,םירחא םיברו הלא לכ
.יפקתהה ןהו יתנגהה ןה ,יאבצה ןונכתב םילוקישה
Map
ןמזה דמימ םג ,אוהש יפכ עקרקה םרוגל ףסוותמ עבש-ראב - הזע בחרמב
:לדוג ירדס ינשב
.ירוטסיהה - ינשהו ,יגולואיגה - דחאה
,םודקה 'עבש-ראב ןוינק' תעפותמ עפשומ רוזאה - יגולואיג הדימ-הנקב
,םימה תורוקמ תסורפתל ןכו ,תיחכונה םילחנה זוקינ תכרעמ תא בציעש
.יחהו היחמצה ומכ ,םייטויבה םינתשמל םג ןאכמו
ינקתמו םיכרד ,םיבושיי ידירש םיהזמ הז בחרמב - ירוטסיה הדימ-הנקב
ופשח ,רושבהו ררג ,עבש-ראב ילחנ ילתב תויגולואיכרא תוריפח .םימ
יווק .הננגמל תוכרעיה לע םידיעמה ,םילדגמו תומוח ,םיריפח ,םירוציב
והשלכ רשק לע ,יאדוול בורק , םיעיבצמ םילתה ןיב םיכרדהו הייארה
לש תועירכמה תופוקתב הנגה וקכ דוקפית לש תורשפא לע ןכו ,םהיניב
.בגנה סולכיא
ןילמוג ירשק תכרעמ אטבמה וק ותויהב אוה עבש-ראב - הזע וק לש ודוחיי
תועפותה גראמב תללוכ תימוחתניב תולכתסה קר .םיפנע םיירוטסיה-וקא-ואיג
םלועה תמחלמב הז בחרמב הריזה תנבה תא םות דע תוצמל הלוכי ,ןמז ךרואל
.הנושארה
Tel Hawilfa (ףילח לת) הפליווח לת
1373:0879:צ"נ
וילע וכרענ .בהל ץוביקל ךומס לת
.עבש-ראב שוביכ רחאלש םימיב םירמ תוברק
דגנכ םילודג תוחוכ םש וזכיר םיכרותה
,53-ה היזיווידהו ק"זנאה תייזיוויד
לע ךישמהל םינווכתמ םהש ובשח יכ
.םילשורי ןוויכל ןורבח ריצ
רבמבונב 2-ב - לתה תא שובכל ושענ תויתיזח תופקתה לש תונויסנ ינש
תודיחיה ידירשמ םוקמב ןגרואש יכרותה חוכה ךא 1917, תנשב וב 3-בו
.הלא תונויסנ ופדה ,ףרועהמ העיגהש תרובגתה ןכו ,עבש-ראבמ וגוסנש
תרגסמב לתה לפנ שדוחב 6-ב קרו ,תוברק םש וכרענ רבמבונב 5-בו 4-ב םג
ידשור ,הקואק ,העירש-לת לע יטירבה ינמיה ףגאה לש תיללכה הפקתהה
.הריירוה-ובא לת לעו
ו'ג זכרמ לש וגגמ ךא .הבוט תיפצתל ןתינ אלו רעי לתה הסוכמ םויכ
ןוויכל) ןורבח רה הלעמב בקנ-א סאר תא חרזמב תוארל ןתינ ,ךומסה ןולא
היזיווידהו ק"זנאה ולהינ וילעו ,יכרות םחתמ היהש ,(םויה לש תולוכשא
.טלושה חטשב תוכזל ידכ ,עבש-ראב שוביכ רחאלש םימיב תוברק 53-ה
בושח דעי ושמיש הדיצל תוראבהש ,ףוח-ובא תברוח תאצמנ הברעמ מ"ק 2-כ
.רבמבונב 6-2-ה לש ןיסמחה ימיב םהיסוסלו םיאמצה םיטירבל
Tel Shoket יטאקס לתו יטאקס ריב
(תקוש לתו תקוש ראב)
1413:0797 :צ"נ
.'מ 50x100-כ לש לדוגב הנטק העבג
'מ 150-כ .התביבס לעמ תטלוב הניא
תיחרזמ-תינופצ דחא מ"קכ ,ןורבח שיבכל תיחרזמ
תורבק-תיבל העבגה תשמשמ םויכ .תקוש תמוצמ
.יוודב
הדמע היה ,םינטקה וידמימ ףא לע ,לתה
.ןורבח ריצ לע הנגהש הבושח תיכרות
.רקובה תועשב 1917 רבוטקואב 31-ב ק"זנאה תייזיווידמ חוכ שבכ לתה תא
.(םוקמה םש ןאכמ) תקוש םע תירוטדנמ ראב םייחרזמה לתה יתאפב
וז ראבל ,תיוודב תרוסמ יפל ."ליפהל" השוריפ תיברעב "יטאקס" הלימה
.(יבצ-רב ןוששמ פ"עב) ויחא ידי-לע ףסוי לפוה
Tel Beer-Sheva (עבש-ראב לת) עבס-א לת
1348.0727 :צ"נ
,לגלגס חטשמ ושארב ךא ,הובג אל לת
אצמנ לתה .'מ 200x100-כ לש תודימב
.םינוויכה לכל םילולת םילופיש לעמ
.בושח יגולואיכר א רתא אוה לתה םויכ
רפח 70-הו 60-ה תונשב תונוע רפסמ
ולגתנו ,ל"ז ינורהא ןנחוי 'פורפ םש
תיתילוקלכה הפוקתה ןמ םימישרמ םיאצממ וב
.תיטנזיבה הפוקתה דעו
,םיאבורה שא לומ ,לתה תא שובכל ידכ תועש 6-כ המחלנ ק"זנאה תייזיוויד
שוביכ תורמל .םיינמרגה םיסוטמה תופקתהו הירליטראה ,הייריה תונוכמ
ידכ דע ק"זנאה ימחול ושתוה 15.00, העשב 1917 רבוטקואב 31-ב לתה
םמוקמבו ,ןנכותש יפכ ריעה ךות לא תורעתסהב ךישמהל ולכי אלש ,ךכ
- םיטבנ ןוויכמ הפקתש איהו ,הננערה 4-ה תילרטסואה הדגירבה החלשנ
ינשב לתל ביבסמ תויפקה תוריפח וארנ דוע 1967-ב .םויה לש לשא תיב
.םיסלפמ

(ןאצ תעבג) םנ'ע סאר
1329.0671 :צ"נ
עבש-ראב שיבכל תיחרזמ ,עבש-ראב אלכל תימורד מ"קכ 365, גירט תדוקנ
יכרותה טנמי'גרה לש ץוח בצומ היה .םינלבח תעבג לומ ,הדש-יבאשמ -
.16-ה היזיווידהמ 48-ה

(םינלבח תעבג) ןילביח סאר
1303.0669 :צ"נ
תימורד מ"ק 1-כ) הדש-יבאשמ - עבש-ראב שיבכל תיברעמ "תונטנאה תעבג"
.(ןתנ הנחמל
;(368 ג"נ) םינלבח תעבג איה תימורדה :(תונטנא ןהיתש לע) תועבג יתש
,בהל תועבג ,עבש-ראב תעקב לע הביהרמ תיפצת (363 ג"נ) תינופצהמ
היזיווידהמ 48-ה יכרותה טנמי'גרה לש ץוח יבצומ ויה תועבגה .םיטבנו םירצח
ירבדמה סופרוקהו 20-ה יטירבה סופרוקה ןיב הרזג לובג ושמיש ןכו ,16-ה
.חטשב תועבגה לש תטלובה תוחכונה תורמל ,ברק להנתה אל םוקמב .בוכרה

(Point 1069) 325 ג"נ
1255.0677 :צ"נ
.ןתנ הנחמל תיברעמ-תימורד מ"ק 5-כ ,תופושח תוינוטרק תועבג רפסמ
.תיכרותה 27-ה היזיווידהמ 67-ה טנמי'גרה קיזחהש ,טלוש םיבצומ ךרעמ
םהו ,םירטסוא םיניצק ושייאש ,תיפצת תדוקנ םג התיה תיזכרמה העבגה
ותוא העירכהש ,השק ברק להנתה תועבגה לע .םיכרותה יחתות תא וחווטש
.1917 רבוטקואב 31-ב ,רקוב תונפל ,60-ה תיטירבה היזיווידה
לגר 1070-ל ןקות הבוגהו ,רתוי תוקייודמ תודידמ וכרענ המחלמה רחאל
וילא עיגהל ןתינו ל"הצ לש שא חטשב םוקמה אצמנ םויכ .(1069 אלו)
ןמ תורופחמו תולעת ידירש םוקמב .(ל"הצ םע םואיתב וא) דבלב תותבשב
.הפוקתה

(עבש-ראבב תואמצעה-לצרה תובוחר תמוצ) יבנלא ןג
קלח םויכ) היארסה תא תונבל ורמג םיכרותהש רחאל ,1902-ב עטינ ןגה
ירגוב ,םיידוהי םיננג וחפיט ןגה תא .לשומה ןיינב היהש ,(הרטשמהמ
ףרצא ,ריע ה שאר לש ותורישב ודבע םה .לארשי-הווקמ יאלקחה רפסה-תיב
תוננגה ןועגשש ,החפ לאמ'ג ,ןוילעה יכרותה דקפמה לש ותארשהבו ,ייב
רקיעב) תוידוהיה תובשומב יונה חופיטמו קריהמ םשרתהש רחאל וב קבד
.(ןויצל ןושאר
ןגב הבצוה ,םיטירבה ידיב עבש-ראב תליפנל םינש שמח תאלמב ,1922-ב
,יבנלא לש ,שישמ (םייפתכו שאר הארמה לספ) המוטורפ םע המישרמ הטרדנא
לספ תא םג לסיפ) בוקינלמ םהרבא ילארשי-ץראה לספה לש ותריצי ירפ
.(יח-לתב היראה
םהיניעב למיסש ,לספה תא םיבהלושמ םייברע םינומה וצתינ 39-36 תוערואמב
.םתעדל ,ידמ תידוהי-ורפה התוינידמ דגנכ תוחמל וצר םה .טדנמה תלשממ תא
ריעל ותסינכ םעש ,ינבלא לא עבש-ראב ייברע לש םסחיב ךפהמ היה הז
תוערואמה ירחא .(איבנה) !"!איבנ לא" :תואירקבו הכרבב והומדיק 1917-ב
תילגנאב קוקח הילע ,הטרדנא טדנמה לש תוירוביצה תודובעה תקלחמ המיקה
.הזה םויה דע תדמועה איהו 1917", יבנלא" תיברעבו

(ם"במר 'חר) לגלגסה לדגמהו ("תיכרותה הנחתה") תוביתנה תיב
שומימל יעצמא תבכרה התיה ,תיחכונה האמה תליחתו תמדוקה האמה ףוסב
יטסיגולה ךרעמב ינרדומ הלבות ילכו ,םיחדינ םירוזאב ילאינולוק ןוטלש
.םימחול תואבצ לש יאבצהו
תירבב יוטיב ידיל האב האמה תליחתב החרזמ םינמרגה לש תוטשפתהה תפיאש
תליסמ תחנה התיה ,וז תירב השמומ םהב םיכרדה תחאו ,היכרות םע התרכש
.דדגב - ןילרב לזרבה
,לארשי-ץראל החולש הפעתסה הנממו ,תיזא'גיחה תבכרה התיה וז הליסממ ףיעס
םרכ לוט - הידועסמ - ןינ'ג - הלופע - ןאש-תיב - חמצ ךרד הסנכנש
לחה הלעפש תיתפרצה הליסמל הרבחתהו ,(קרוש לחנ) רארס ידאו - דול -
רבוטקוא) עבש-ראבל הליסמ החנוה רארס ידאומ .םילשוריל ופי ןיב 1882-מ
.(1916 לירפא) המיצק דע ריפח-לא ה'גועל המורד םשמו ,(1915
.הנחתה לש םימה לדגמ היה ,ם"במר 'חר יתב ןיב לגלגסה לדגמה

(םירצח תמוצ דיל תמייק-ןרק 'חר) עבש-ראבב יאבצה תורבקה תיב
,הנושארה םלועה תמחלממ םתירב ינבו םיטירבה יללחל תורבקה יתב השישמ דחא
,(הפיחו הלמר ,םילשורי ,הזע ,חלב-לא רידב םיאצמנ םירחאה) ץראב םירוזפה
.התביבסבו עבש-ראבב תוברקהמ םיללח ירבק 1239 ובו
תורירגשה תועצמאב ,יטירבה םימעה רבח לש תורבקה-יתב דעו קזחתמ םוקמה תא
לע .םייתדיחי םיזוכירב ללכ ךרדב םירודס םירבקה .ביבא-לתב תיטירבה
איצוהל) בלצו הדיחיה למס ,ותדיחי ,ותגרד ,ללחה םש קוקח הבצמ לכ
קוקח הילעו ,הנורחאה הרושב ןימימ ינש ,ידוהי לייח רבק לע תחא הבצמ
.החפשמה תשקבל רצק השדקה טפשמ קקחנ תובר תובצמ לע ןכ ומכ .(דוד-ןגמ
םיסייט לש תומש 8 םיקוקח וילעו ,שיש חול עובק יברעמ-ןופצה ריקה עצמאב
1917. תנשב עקרקהמ ולפוה וא ריווא תוברקב ולפנש ,םיילרטסואו םייטירב
תורבגתהב" :תיניטלב תבותכה הקוקח יטירבה יתוכלמה ריוואה-ליח למס תחת
תובידנב המקוהש ,וז ןורכז די" :קוקח ןכו ."םיבכוכל עיגנ - םיישק לע
ךיראת) 1918" ראוני - םהידידי ידיב המקושו התלגתנ ,םהיביוא ידיב בל
םיכרותה ,הארנכ ,ומיקהש הטרדנא לע דיעמ חולב טסקטה .(הבצמה תנקתה
סוטמה) םיצימאה םיטירבה םיסייטל הבר דובכ תארי וליגש ,םינמרגהו
רוביג לש תיטסימ הליה רוטע וליעפמ סייטהו שידח המחלמ ילכ זא היה
םיסייטל דובכ תואל ךא ,עודי אל הטרדנאה לש ירוקמה המוקמ .(ןקתפרה
.1923-ב ,רתוי רחואמ םינש המכ ךנחנש ,תורבקה-תיבב החנוה איה

(שיטפ תדוצמ ,חילמ תעלק) סיטפ תעלק
1155.0797 :צ"נ
העצוב הז רוזאב .יכרותה 20-ה סופרוקה לש 16ה היזיווידה לש ץוח בצומ
תודלותבו לארשי-ץרא לע הכרעמב רתויב תוחלצומה האנוהה תולועפמ תחא
.("לימרתה ליגרת") יאבצה ןיעידומה
הנושארה רמשמה תדוקנכ 1894-ב הנבנ אוה .שיטפ תדוצמ לש יכרותה הנבמה
םימדה יכוסכסב ךוויתלו ,רוזאב ןוחטבהו רדסה תחטבהל ,הזעל ץוחמ בגנב
.אהיתהו ןיבארתה תוטממ םיוודבה יטבש ןיב
,המודק הרוגאמו הבצחמ הארנכ שמיש רובה .לודג רובל ךומסב התנבנ הדוצמה
בשי ובו ,(W. Hanafish) םיקפוא לחנ תודג לע המודק הרוגאמ קר רא
.הדוצמה תיינב המייתסהש דע ,ןוטלשה גיצנ - יכרותה (למסה) "שיואש"ה
.ימואל קראפל םוקמה רשכוה הנורחאל
,ויתודג לע ,(W. Imleih) שיטפ לחנל םיקפוא לחנ ךפשנ הנופצ יצחו מ"קכ
ראבו שיטפ תברוח - ראב הדילו תיטנזיב הברוח תאצמנ ,הברעמ מ"ק 2-כ
. 1145.0816:צ"נ ,שיטפ
Tel Harur (רורה לת) הריירוה-ובא לת
1226.0880 :צ"נ
.עבש-ראבל הזע ןיב ךרדה תיצחמב אצמנ לתה
וחטש .בגנה ןופצ ילת ןיב לודגה אוה
לכ לע בטיה שלוח אוהו םנוד 140-כ
.(םיה ינפ-לעמ 'מ 136) ותביבס
תינופצה הדגה לע ומוקמו לתה לש ולדוג
קינעה ,תיזחה וק זכרמב ,ררג לחנ לש
םיכרותהש ,הבר תיגטרטסא תובישח ול
םיארנ ויתוריפח ידירשש ,םהלש םירוציבה וקב קזח בצומ תמקהל ולצינ
.םויה דע
.שפונ ינקתמו םינוינח ,םיכרד וב ורשכוה ,תרשרש רעי לתה תא ףיקמ םויה
בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא העציב ,ררג ריעה םע ההוזמה ,לתה יבג-לע
הריירוה-ובא 'חייש רבק בצינ לתה תגספ לע ןכ ומכ .תויגולואיכרא תוריפח
.(דמחומ איבנה לש אבצ רש)

(רושבה ןיע) הלאלש ןיע
1015.0798 :צ"נ
עטקב רושבה לחנ לש יברעה ומש אוה ("תוילולש" תיברעב) הלאלש ידאו
ןולג ףלא 500 לש רגאמ ונבו ורכס םיטירבהש ,העיבנ תצרופ םוקמב .הז
ונקתוה 1917. ץיקב םהיתוחוכ םינותנ ויה הב םימה תקוצמ תא רותפל ידכ
העשב םילמג 2,000 בג לע םיאשינה םילכימ יולימ ורשפיאש "םיפיצר"
.(ןולג 25,000)
סולינה ימ רוניצ עיגה הילא רתויב תינופצה הדוקנה התיה וז קתוי רחואמ
תכירצ לע תונעל םירומא ויה הלא םיעצמא .מ"ק 200-כ קחרממ םימ קפיסש
םויב ןולג 400,000-כ התיהש הכירצ ,"בוכרה ירבדמה סופרוק"ה לש םימה
.(ןוט 500-כ)
.תיתוכלמה םילמגה סופרוק תדגירבו 10-ה היזיווידה םוקמב ונח 1917 ץיקב
לש ספיספ תפצר םהילייח ופשח ,תוטלושה תועבגה תחא ךע תורפחתה ןמזב
ןואיזומל יגולואיכראה אצממה תא ריבעה הדיחיה רמוכ .תיטנזיב היסנכ
.הילרטסואבש הרבנקב
ללוכה ,לוכשא קראפמ קלח אוהו ,הלאלש רופצמ וז העבג לע אצמנ םויכ
הייחש תכירב ,טרופס ינקתמ ,תושרוח ,תובחר תואשדמ ,ןייעמל ףסונב
.םינעי תווחו
Seih Nuran ןארונ 'חייש
0951.0790 :צ"נ
ץוביק ילושב ,העבג לע 'חייש רבק
היהש בושיימ קלח התיה העבגה .ןגמ
ההוזמ םוקמה .הריפסל 7-5-ה תואמב ןאכ
,(תינוויב הרונמ) סונכיל בושייה םע
סומינוריה לש ורואיתב הזע רוזאב רכזנש
.(תיברעב רוא = רונ)
,תובותכ ,ספיספ תפצר הבו תיטנזיב היסנכ התלגתנ 'חיישה רבקל ךומס
.םידומע תוילוחו תורתוכ
רבק אצמנו ,הנוכיתה תילארשיה הפוקתה ןמ םיסרח םוקמב וטקלנ ןכ ומכ
.הנוכיתה תינענכה הפוקתהמ
.יטירב הפועת-הדש העבגה ילגרל היה הנושארה םלועה תמחלמב
."ףסא" עצבמ תרגסמב וז העבג לע םידבכ תוברק ולהנתה רורחשה תמחלמב

(יראבל ברעממ) ק"זנא תטרדנא
0989.0955 :צ"נ
םישימח תאלמב ,1967-ה המקוה "A". תיניטלה תואה תומדב הלודג הטרדנא
.היינשה םלועה תמחלמב הזע לע הכרעמל הנש
םויכ .הטרדנאבש תיפצתה לדגממ ריעה רבעל תופצל היה ןתינ התמקה ןמזב
.ברעמ ןוויכל תיפצת ענומ אוהו סוטפילקא רעיב רוזאה הסוכמ