יטילופ-ואיג עקר
ירבדמ רוזא ינאמ'תועה 'ןוילעה רעש'ה יבגל היה 19-ה האמב בגנה רוזא
םושב וריכה אלש םידוונ םיוודב אלא ,עבק יבשייתמ םניא ויבשותש ,חיחצ
.תורמ םושבו ךתוכמס
הזע זוחמל ךייש היה בגנה רוזא ,הירפמיאה חטש לש תילהנימה הקולחב
םיתוריש ןתמל םיצמאמ לכ וב ןועקשוה אלש ,ךרע-תוחפו ,קחורמ רוזאל בשחנו
.ינאמ'תועה חוכה תטלשהלו
םהילע ליטהל ןויסנ לכל תוצרמנ ודגנתה ,םיוודבה ,רוזאה יבשות םג
,םי'חיישה ומלישש בוצק סמב תונוטלשה םע רשקמ םמצע תא ורטפו ,תורמ
רוזאה יבחרב םהיטבש םע ודדנ םה .רוזאה לש םייתימאה וילשומ ויהש
ודדשו ,הלא לע הלא דוש תועסמב וטשפ תרוצב תונשבו ,םהירדעמ וסנרפתהו
.םמוחתב ורבעש םירצונ לגר-ילועו חרוא-ירבוע ,םיריית
,1887-ב ןאישל ועיגה בגנב ןיבארתהו המזאזעה הטממ םיוודבה יטבש תומחלמ
,יאבצ חוכ חלש אוה .השענב 'ןוילעה רעש'ה לש ותוברעתהל איבה רבדהו
ללכנ םילשורי לש המוחתב .(ףרצתומה) םילשורי זוחמ לשומ לש ודוקיפב
ןוטלשה תוברעתה .בגנה רוזאב היה וחטש בורש ,הזע (המאקמיאק) זוחמ
,רוזאב ינאמ'תועה סרטניאה תא המאת זוחמה לש םיימינפה םיניינעב יזכרמה
.1869-ב ץאוס תלעת תחיתפ זאמ קימעהו ךלהש סרטניא
,'םיטבשה יבא' םשב עודיה ,החפ םוטסור לא המזאזעהמ םי'חייש ונפ 1890-ב
.םיוודבה יטבש ןיב תומחלמהו דושה תועסמ לוסיחב םהל רוזעל השקבב
הלעו ,אטשוקבו םילשוריב הלשממ ידיקפ לש םרושיא תא לביק החפ םוטסור
םשמו ,הזעב ודודג םע הנח אוה .ןישנוע דודג שארב םיוודבה יטבש לע
רקיעב) םיוודב םי'חייש לש םירסאמבו ץחל יעצמאב ,הבר תופיקתב לעפ
.(המזאזעב תושק וחבטש ,ןיבארתה הטממ
טקשהו וקספ דושה יעסמו תומחלמה .רוזאה תא ינאמ'תועה אבצה בזע אל זאמ
,(ז"צרת) 'היטבשו עבש-ראב תודלות' ורפסב ןעוט ףראע-לא-ףראע .רוזאל רזח
קידצהל הלתמאכ המזאזעהו ןיבארתה תמחלמב השמתשה תינאמ'תועה הלשממהש
תברקב שדח זוחמ םיקהלו התורמ תא טילשהל ידכו ,רוזאב האבצ תוחכונ תא
לש תילאינולוקה התבירי ,הינטירב תעפשה תחת היהש ,םירצמ-יניס לובג
.רוזאב היכרות
תדג לע ,שיטפ תדוצמ) ריר'ג-לאב הרטשמ תדוקנ החפ םוטסור דסי 1894-ב
הרוגאמ ךכ-רחאו הבצחמ הארנכ התיהש הרעמ דיל ,(םיקפוא דילש שיטפ לחנ
הרשעו שירח ימיב םילייח םירשע ויה הרטשמה תדוקנב .('ריר'ג' :תיברעב)
םיכרותה ודסיש הנושארה תילהנימה הדוקנה התיה וז .הנשה תומי ראשב
רמושו עיתרמ םרוג תויהל ידכו ,תפסונ םיוודב תוממוקתה עונמל ידכ בגנב
.רוזאב רדסהו קוחה לע
שגד המש וזו ,השדח ץוח תוינידמ 'ןוילעה רעש'ב השבגתה הפוקת התואב
,לארשי-ץרא תאו ןדריה-רבע תא הללכש ,הירפמיאה לש רפסה ירוזא חותיפ לע
ונוטלש תא שממל (1909-1878) II-ה דימח לודבע ןטלוסה ףאש התרגסמבו
,שר'ג ריעה שדחמ התנבנ ,ראשה ןיב .הירוסו הימטופוסמ ,ןטסידרוכב
תמקהב לחוה 1900-ב .תופסונ םירע וחתופו ןומע-תבר ריעה דואמ הבחרוה
.תינרדומ ריע וזכרמבו ,(המיאקאמאק) 'עבש-ראב זוחמ' :שדח ילהנמ זוחמ
הדבוע .הזע זוחמ רוזאמ םיוודבה יטבשב לופיטה תא ירמגל ודירפה ךכ
םייפלא התנק הלשממה .ילהנמ זכרמ היהתש ,השדחה ריעל ראתימ תינכת
תונבל הצריש יוודב לכל המדא חטש רוכמל ידכ המזאזעה תועקרקמ םנוד
ןוטלשה תיב) היארסה ןיינב תמקהב לחוה ןמז ותואב .וב תבשל תיב ול
.(םורד דוקיפ יניינבב ימורדה ףגאה םויכ .םימרדנ'זה ןכשמו
יכרות ,קב לאמכ ליעמסיא היה עבש-ראבב ןושארה (זוחמה לשומ) םאקאמיאקה
:ויה ודוקיפ תחת .םילהואב זא דע ויה וידרשמו ונכשמ םוקמש ,הדילמ
,יכרות (ימלסומ טפוש) ידאק ,ירוביצה ןוחטבה תרימשל םימרדנ'ז תגולפ
תאריב ומש תא וריכזה םינקזהש ,טואנראלא ידנפא הפטסומ (למס) 'שיואש'ו
:תורטמ יתש גישהל םינאמ'תועה וויק וז ךרדב .דובכ
ןתמו אשמהש ,יניס ךותב הזיחאה תקמעה - ץוחה תוינידמ םוחתב תחא הרטמ
ימורדה הלובג תחטבהו ,ומוציעב זא היה ולובג תעיבק לע םיטירבה םע
.(1906-ב םתחנ םכסהה) לארשי-ץרא לש
,םיוודבה ברקב הטילשה תרבגה - םינפה תוינידמ םוחתב התיה תרחאה הרטמה
.םיסימ רתוי תובגל וז ךרדבו עבק תובשייתהל רובעל םעונכש
ריפח-לא ה'גועו עבש-ראב :בושיי תודוקנ יתש תמקה לע ,אופיא ,טלחוה
תייסולכואל םיתוריש קפסיש ,שדחה זוחמה זכרמ תויהל הדעונ עבש-ראב .(הנצינ)
ריעה לש קיודמה המוקמ .רוזאב ולעפש יכרותה אבצה תודיחילו םיוודבה
:םה ולאו ,םייפרגואיג םילוקיש ךמס-לע עבקנ
.םוקמה לע הנגה תורשפאמה ,תועבג תפקומ תירושימ העקב .א
תודג ךרואל תורופח תובר תוראב .הז רוזאל תיסחי רישע םימ רוקמ .ב
בושייל הרידס םימ תקפסה הנרשפאת ןהו ,הירוטסיהה רחשמ עבש-ראב לחנ
.לודג
תולובג לש שגפמ תדוקנו ,המימי םימימ םיוודבה לש יתרוסמ זוכיר םוקמ .ג
.המזאזעו אהית ,ןיבארת תוטמה
.יזכרמ םיכרד תמוצ .ד
וציאה ,המחלמה תליחתב הפנעה תיאבצה תוליעפהו ,דויצהו תוחוכה יזוכיר
,םירוציבהו היינבה תודובעו לזרבה תליסמ תחנה .הריעצה ריעה לש התוחתפתה תא
םע .אבצה ישנאל ףסונב ,םייחרזא םיתוריש יקפסו םילעופ ריעל ואיבה
תבכר תנחת הב ויה ,םיבשות 5,000-כ תב ריע עבש-ראב התיה המחלמה ץורפ
.3-ה יכרותה סופרוקה תדקפמ הב הנכשו ,םיוודבל ילהנמ זכרמו