Zionist Movement At The War
Jewish Cementery תינויצה העונתהו המחלמה
לייא-רב יבא ר"ד
םיסורהו םיתפרצה םע תוניידתהה תא תאש רתיב החתפ ץראה לע הכרעמה
ץראה התיה ,םתחנ קרש וקיפ-סקייס םכסה יפ-לע .לארשי-ץרא לש הדיתע לע
.היסורו תפרצ ,הינטירב :תומצעמה שולש לש ףתושמ ןוטלש תחת תויהל הכירצ
הכימת לכ סייגל שקיב ןכלו ,הז רדסה לביק אל,'גרו'ג דיול ,הלשממה שאר
- תועמשמ לפכ תלעב הכימתב רבודמ היה לארשי-ץראב .ולוכיסל תירשפא
הכימת ינש דצמו ,היכרות דכנ יטירבה יתמחלמה ץמאמב הכימת דחא דצמ
.היסורו תפרצ לש תודגונמה תויטסילאירפמיאה תופיאשה דגנ הינטירבב
תא שובכל תונויסנב ךישמהל יטירבה המחלמה טניבק טילחהש עגרמ ןכל
לש םהיתועיבתש היה יעבט ,הזעב תונולשכה ינש רחאל םג ,לארשי-ץרא
.תדהוא חורב םעפהו ,שדוחמ ןויעל וכזי םינויצה
םידוהיה ינומה לע תינויצ-ורפ תוינידמל תויהל הלכיש הלודגה העפשהה המלענ אל םיטירבה יניעמ
.תינויצ-ורפ תינמרג הרהצה לע הינמרג םע םיעגמ תמייקמ תינויצה תורדתסההש ועדי םה .םלועב
,הפוריא חרזמב םדקתמה ינמרגה אבצה תא תוחותפ תועורזב ולביק היסור ידוהיש ,ועדי םג םה
ב"הראב תידוהיה להקה תעדש ,וכירעה םג םיטירבה .םיקזוקה םיערופה ידימ םתוא עישוה אוהו
ולש שוביכה ירוזאב םידוהיה יפלכ ינמרגה אבצה ןיגפהש בוטה סחיה ללגב ,תינמרג-ורפ התיה
תרגסמב ידוהי דודג תמקהל תינכתה תא בויחב הינטירב תלשממ הלקש ,תאז חכונל .אטילבו ןילופב
םסויג תייעב תא הרתפ איה .לארשי-ץראב המחלמה תוינכת םע הפי הרשקתה תינכתה .יטירבה אבצה
.םייטירב םיחרזא םניאש הנאותב אבצל סויגמ וטמתשה רשאו ,ןודנולב םיבשויה םייסורה םידוהיה לש
םירוחבש תושרהל אלו םסייגל היה רשפא ,היסור תלשממ םע םימיאתמה םימכסהה ומתחנשמ ,התע
םלשמו ומד זיקמ יטירבה רעונהש העשב ,סויג תבוח לכ אלל ןודנול תובוחרב ובבותסי םיריעצ
הנרק תדירילו ,הינטירבל הדהאל םלועה ידוהי ברקב המרג תינכתה .םדמ הבוקע המחלמב דבכ ריחמ
םהיתופיאש תמשגהל תוגאוד "המכסהה" תומצעמ םגש םידוהיל החיכוה תינכתה ןכש ,הינמרג לש
תפרצל ןה .וקיפ-סקייס ימכסה רחאל לארשי-ץרא לש הדיתע היה ףסונ יטירב לוקיש .םהילע הנגהלו
םייתייסנכ םיסרטניאל וקינעהש תיתרוסמה הנגהה םצעב תויתועמשמ לגר תוסירד ץראב ויה היסורל ןהו
הלכי תונויצה .ץראב הינטירבל התיה אל וזכ לגר תסירד .שדוקה ץראב םייסכודותרואו םיילותק
ופידעי םמצע םינויצה םא רקיעבו ,םייתפרצהו םייסורה םיסרטניאה לומ ףונמ םיטירבה ליבשב שמשל
םגו לארשי-ץראב לגר תסירד םג גישהל םיטירבה וויק ךכ .תרחא תוסח לכ ינפ-לע תיטירב תוסח
לארשי-ץראל סחייש ,'גרו'ג דיול ,הינטירב תלשממ שאר .םהיתודמעב ב"הרא תודהי לש הכימת
השיגפב ןמצייול רמא ,תורחא תוביסמ רשאמ רתוי תוישגר תוביסמ הארנכ ,רתויב הבר תובישח
ללש אוה .המחלמב דיחיה ןיינעמה קלחה איה לארשי-ץראב הכרעמה ויבגל יכ 1917, לירפאב ותא
ןמצייו תא לאשו ,ץראה לע יסורו יתפרצ ,יטירב ףתושמ ןוטלשל וקיפ-סקייס םכסה לש תינכתה תא
.ןויערה יבגל תוחיתפ עיבה ןמצייו .לארשי-ץרא לע ב"הראו הינטירב לש ףתושמ חוקיפ לע ותעדל
םרוג םושל לארשי-ץרא יבגל תוחטבה םוש ןתיי אלש ,סקייס סקרמ רסל תויחנה ןתנ 'גרו'ג דיול
,ןוסליו לש ויתורהצה חכונל םלוא .יטירבה רוזאל ץראה לש הפוריצ תא חיטבהל בושח יכ ,אוהש
העיבתה התיה ,םייטסילאירפמיא םיחופיס דגנו םימעה לש תימצעה הרדגהה ןורקע רבדב ,ב"הרא אישנ
.םיאקירמאה יניעב לארשי-ץראב יטירב ןוטלשל היצמיטיגל תנתונ תינויצה
Jewish Brigade Haiffa ,היסור ידוהי תא ענכשת םהלש תינויצ-ורפ תוינידמש ,וויק םג םיטירבה
דגנו ,הינמרג דגנ המחלמה ךשמהל לועפל ,ינויצה ןויערב וכמת םבורש
המחלמהמ היסור לש התאיצי .תונידמה יתש ןיב דרפנ םולש םכסה תמיתח
יונישל אליממו ,תפרצ תיזחל םירכינ םיינמרג תוחוכ תרבעהל תמרוג התיה
ןמצייו ץתפרצו הינטירב לש םישתומה תוחוכה תערל םש תוחוכה ןזאמב
לש הדיתעל רשקהב םתדמע תא ריהבהל היסורב םינויצה יגיהנמב קחד
.יטירב-ורפ תעד-יוליג םסרפלו ,לארשי-ץרא
לארשי-ץרא שוביכל תיטירבה הכרעמהו ,רופלב תרהצהו םיירבעה םידודגה תמקה לע תוטלחהה תוכימס
הביס התיה אל ,לארשי-ץרא תא שובכל הינטירב הנווכתה אל דוע לכ .תירקמ הניא ,םיכרותה ידימ
הינטירב תא ךבסתו ,ןכות לכמ הקיר היהת השעמלש ,תינויצ-ורפ תוינידמ לש תויתייעבה לכל סנכיהל
םצעש וניבה ,ץראה תא שובכל םיטירבה וטילחהשמ םלוא .תורחאה תומצעמה םע םירתוימ םיתומיעב
,תפרצ לש ןתודגנתה חכונ ,תיטירבה הירפמיאל החפסלו הב ראשיהל תוכז םהל הנקי אל שוביכה
ראשיהל םשקביש ,ימוקמ םרוג לע ססבתהל םהילע ןכל .תורחא תוביסמ תחא לכ ,ב"הראו היסור
.םינויצה היה םהיניעב דיחיה ןימאה םרוגה .ץראב
תבלתשמ םיירבעה םידודגה תמקה לע הטלחהה .רופלב תרהצה לש היותיע תא ןיבהל ןתינ הז עקר לע
לש ףסונ טביה רותפל האב ךא ,לארשי-ץרא לש הדיתע יבגל תיטירבה םילוקישה תכרעמב איה םג
להק-תעד לש התכימת תא סייגל ודעונ דחי םג תוטלחהה יתש .םדא חוכ :םיטירבה לש המחלמה תויעב
.לארשי-ץראב הכרעמה רשאמ רתוי בחר רשקהב תאזו ,המחלמה ךלהמב השק עגרב "המכסהה" תומצעמל תדהוא